Sesja XXVIII z dnia 29 sierpnia 2008r. 

 
 

 

Uchwała Nr XXVIII/159/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 129 284,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 290 018,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 18 937 071,45

wydatki 20 125 133,45

§ 4. Różnica miedzy dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 188 062,00

który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki.

§ 5.1. Przychody budżetu i ich przeznaczenie po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 wynoszą 1 903 391,00

5.2. Rozchody budżetu zgodnie załącznikiem Nr 4 wynoszą 715 329,00

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok
i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian polegających na:

 • zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 276 900,00 na zadaniu pn. „Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie (Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci), Wierzchlas) wykazanym
  w poz. Nr 1

 • zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 2 pn. „Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody
  w Józefowie Starym „ w kwocie 8 500,00


2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian polegających na:

 • zmniejszeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym

w pozycji Nr 1 pn.” Przebudowa drogi Wola Przedborska” w wysokości 12 366,00

 • zmniejszeniu nakładów majątkowych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 2 pod nazwą „Zakup programu komputerowego” w wysokości 10.000,00

 • zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz.
  Nr 3 pn. „Przebudowa drogi- Stara Wieś” w wysokości 15 500,00


3. Dział 630 – Turystyka

3.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 2 pod nazwą „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu” w wysokości 30 000,00

 4. Dział 750- Administracja publiczna

4.1.Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – dokonuje się zmian polegających na:

 • zmniejszeniu nakładów na zadaniu wykazanym w poz. Nr 1 pn. „ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania „ w wysokości 800,00

 • zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz.
  Nr 4 pod nazwą „ Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy) w kwocie 10.000,00

 5. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

5.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów majątkowych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pod nazwą „ Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno- grzewczych do budynku OSP w Przedborzu” w wysokości 1 000,00

 6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.1. Rozdział 90095- Pozostała działalność – zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap I „ w kwocie 74 000,00

§ 7. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 128 877,00

z przeznaczeniem na:

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 163 135,00

3. planowany deficyt budżetu 1 188 062,00

§ 8.Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 20 972 981,00

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4 

 Uchwała Nr XXVIII/160/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 roku Nr 31 poz. 266 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje :

§1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przedbórz na lata 2008-2012 o brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza .

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


 

 

 Uchwała Nr XXVIII/161/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; zmiany: z 2007r. Dz. U. Nr 23, poz. 136, Dz. U. Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Dz. U. Nr 54 poz. 326 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zalicza się do kategorii dróg gminnych:

 1) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 158 w obrębie geodezyjnym Żeleźnica, gmina Przedbórz o długości 0,300 km

 2) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 40 w obrębie geodezyjnym Żeleźnica, gmina Przedbórz o długości 0,225 km

 3) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 190 w obrębie geodezyjnym Żeleźnica, gmina Przedbórz o długości 0,483 km

 4) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 236 w obrębie geodezyjnym Kaleń, gmina Przedbórz o długości 0,800 km

 5) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 363 w obrębie geodezyjnym Kaleń, gmina Przedbórz o długości 0,514 km

 6) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 448 w obrębie geodezyjnym Borowa, gmina Przedbórz o długości 2,030 km

 7) drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 464 w obrębie geodezyjnym Piskorzeniec, gmina Przedbórz o długości 1,325 km.

 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg:

 1) o których mowa w ust. 1 pkt 1określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

 2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

 3) o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

 4) o których mowa w ust. 1 pkt 6 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) o których mowa w ust. 1 pkt 7 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. 

 

 Uchwała Nr XXVIII/162/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą „My też możemy-aktywna integracja mieszkańców gminy Przedbórz, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Masłowice" w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2005 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 ), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. Nr 227 poz. 1658 i z 2007 r. Nr 140 poz. 984 ), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ), w związku z art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r., Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr l15 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się systemowy projekt partnerski pod nazwą „My też możemy-aktywna integracja mieszkańców gminy Przedbórz, Ręczno, Łęki Szlacheckie i Masłowice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwany dalej Projektem.

§ 2. Całkowita wartość projektu wynosi 442 308,33 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta osiem 33/100), wkład własny w projekcie określony we wniosku o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 10,5 % dotacji rozwojowej zostanie sfinansowany ze środków, którymi dysponuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu , Gminny Ośrodek w Ręcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach w wysokościach określonych w umowie partnerskiej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania i obowiązki poszczególnych partnerów Projektu oraz wysokość wkładu własnego zostały określone w umowie partnerskiej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/163/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 roku Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984; z 2003 roku Nr 214, poz. 1806 i Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 153, poz. 1271 i Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 40 ust.1, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880; zmiany: z 2005 roku Nr 44, poz. 779 i Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087; z 2007 roku Nr 75, poz. 493 i Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się jako pomniki przyrody niżej wymienione drzewa rosnące na terenie zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu ( nr działki ewidencyjnej 154/1, obręb 5):

 1. brzoza brodawkowata Betula verrucosa o obwodzie pnia 201 cm;

 2. brzoza brodawkowata Betula verrucosa o obwodzie pnia 205 cm;

 3. brzoza brodawkowata Betula verrucosa o obwodzie pnia 206 cm;

 4. brzoza brodawkowata Betula verrucosa o obwodzie pnia 226,5 cm;

 5. brzoza brodawkowata Betula verrucosa o obwodzie pnia 249,5 cm;

 6. brzoza brodawkowata Betula verrucosa x B. nigra o obwodzie pnia 177 cm;

 7. dąb szypułkowy Quercus rober o obwodzie pnia 206 cm;

 8. grab zwyczajny Carpinus betulus o obwodzie pnia 207 cm rozgałęziający się na wysokości na 2 pnie;

 9. grab zwyczajny Carpinus betulus o obwodzie pnia 241 cm;

 10. grab zwyczajny Carpinus betulus o obwodzie pnia 278 cm rozgałęziający się na 3 pnie;

 11. grab zwyczajny Carpinus betulus o obwodzie pnia 318 cm rozgałęziający się na wysokości 30 cm od ziemi na 3 pnie;

 12. jesion wyniosły Fraxinus exelsior o obwodzie pnia 246 cm;

 13. jesion wyniosły Fraxinus exelsior o obwodzie pnia 253 cm;

 14. klon srebrzysty Acer saccharinum (A. dasycarpum) o obwodzie pnia 229 cm;

 15. klon srebrzysty Acer saccharinum (A. dasycarpum) o obwodzie pnia 265 cm;

 16. klon zwyczajny Acer platanaides o obwodzie pnia 273 cm rozgałęziający się na 4 pnie;

 17. lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 218 cm;

 18. lipa szerokolistna Tilia platyphyllos o obwodzie pnia 213 cm;

 19. olsza czarna Alnus glutinosa o obwodzie pnia 227 cm;

 20. olsza czarna Alnus glutinosa o obwodzie pnia 261,5 cm;

 21. olsza czarna Alnus glutinosa o obwodzie pnia 287 cm;

 22. olsza czarna Alnus glutinosa o obwodzie pnia 577 cm rozgałęziająca się na 4 pnie;

 23. topola czarna Populus nigra o obwodzie pnia 444 cm;

 24. wiąz polny (w. pospolity) Ulmus campastris (U. carpinifolia) o obwodzie pnia 285,5 cm;

 25. wiąz szypułkowy Ulmus laevis o obwodzie pnia 322 cm;

 26. wiąz szypułkowy Ulmus laevis o obwodzie pnia 245 cm.

§ 2. W stosunku do wymienionych w §1 pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad wymienionymi w §1 pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Przedborza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 

 

Uchwała Nr XXVIII/164/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006 roku w sprawie ustalenia wyjściowej wysokości czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych zmienionej uchwałą Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 lipca 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje :

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006 r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 lipca 2008 r. poprzez dodanie punktu 11 o następującym brzmieniu:

Lp.

Grunty użytkowane na cele

Stawka za 1 m2 gruntu

miesięcznie w zł netto

11.

grunty na cele handlu sezonowego wydzierżawiane na okres powyżej 2 lat

0,10 zł netto

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 1276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-15 12:48:48
Czas publikacji: 2008-09-15 12:48:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak