Sesja XXXVII z dnia 26 lutego 2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXVII/222/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112), Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 261 472,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 330 638,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2009-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 2 a

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 19 283 067,00

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 238 979,00

dochody bieżące w kwocie 19 044 088,00

  • wydatki ogółem 22 816 194,00

§5. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 533 127,00 który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczek.

§5.1. Przychody i ich przeznaczenie po zmianach zgodnie z załącznikiem

Nr 4 wynoszą 4 107 037,00

§5.2. Rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 wynoszą 573 910,00

§6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok
i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:
 

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

1.1. Rozdział 01095- Pozostała działalność – dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych polegających na:

  •  Zmniejszeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 1 pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola” w wysokości 145 763,00,

  •  Zmniejszeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 2 pn.” Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu” w wysokości 130 802,00 

2. Dział 600 – Transport i łączność 

2.1.Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian polegających na:

  • zmianie w nazwie zadania z „ Przebudowa drogi – Stara Wieś” naBudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś” wykazanego w pozycji Nr 1, ponadto dokonuje się zwiększenia planu nakładów na to zadanie w wysokości 2 131 449,53,

  •  zmniejszeniu nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 5 pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odc. ul. Mostowej” w wysokości 41 738,00

  1.  Dział 630 – Turystyka

3.1.Rozdział 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza – przebudowa zbiornika retencyjnego”  

4.Dział 710 – Działalność usługowa

4.1. Rozdział 71095 –Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn. „Targowisko Miejskie”  w wysokości 32 229,00 i jednocześnie zmniejszając nakłady o taką sama kwotę w latach 2011-2013

  1.  Dział 750 – Administracja Publiczna

5.1.Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się przeniesienia zadania z rozdziału 75023 pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” do rozdziału 75095- pozostała działalność do pozycji Nr 1.  

6.Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 

6.1. Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarnedokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244” 

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się wprowadzenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn. Termomodrernizacja budynku Przedszkola „ w wysokości 218 599,00 

8.Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 

8.1. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I w kwocie 10 000,00 

9. Dział 921 – Kultura ochrona dziedzictwa narodowego 

9.1.Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wokół budynku Domu Kultury” w wysokości 8 000,00 

10. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

10.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko- Orlik 2012” w kwocie 10 000,00 

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5

§8.Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4 908 468,00 z przeznaczeniem na: 

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy 500 000,00 

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 57 263,00

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu  terytorialnego wysokości 3 533 127,00

4. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów  pożyczek w wysokości 818 078,00

 § 9.Dokonuje się zmiany § 20 pkt.1Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 119 439,92

 §10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 §11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,    Załącznik nr 2a,    Załącznik nr 3,    Załącznik nr 4,    Załącznik nr 5


 

UCHWAŁA NR XXXVII/223/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2009 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013 zmienia się załącznik do w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

 UCHWAŁA NR XXXVII/224/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 26 lutego 2009 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144/10 położona w obrębie nr 2 w Przedborzu, o powierzchni 61 m², na rzecz dotychczasowego użytkownika.

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sadzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1R/00012420/4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/225/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 26 lutego 2009 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171/4 położona w obrębie nr 8 w Przedborzu o powierzchni ok. 1300 m², na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 52441.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/226/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766; z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 16 stycznia 2009 roku wskutek śmierci, mandatu radnego Józefa Zbigniewa Słoniewskiego wybranego z listy Nr 4 KWW „Prawo i Sprawiedliwość ” w okręgu wyborczym Nr 3 dla wyboru Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Przedborza do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1550
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-24 08:35:40
Czas publikacji: 2009-03-24 08:35:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak