Zarządzenie Nr 81/08 

 
 

Zarządzenie Nr 81/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 21 listopada 2008 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę zbiornika retencyjnegow Przedborzu - roboty dodatkowe. Remont zbiornika dolnego i prace konserwacyjne cieku spod Ochotnika"


Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Artur Koski - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Łukasz Margielewski - Członek

5. Anna Kuder - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę zbiornika retencyjnego w Przedborzu - roboty dodatkowe. Remont zbiornika dolnego i prace konserwacyjne cieku spod Ochotnika"

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 710
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-28 14:59:41
Czas publikacji: 2009-01-28 14:59:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak