Sesja XXXVI z dnia 30 stycznia 2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXVI/211/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112), Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 301 626,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody ogółem 19 021 595,00

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 131 000,00

dochody bieżące w kwocie 18 890 595,00

wydatki ogółem 20 485 556,00

§3. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany

deficyt budżetu w wysokości 1 463 961,00

który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczek.

§4.1. Przychody i ich przeznaczenie po zmianach zgodnie z załącznikiem

Nr 2 wynoszą 2 037 871,00

§4.2. Rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 wynoszą 573 910,00

§5. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 630 – Turystyka

    1. 1 Rozdział 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza (zagospodarowanie zalewu, tereny nadpiliczne, oznakowanie turystyczne miasta) polegających na:

  •  zmniejszeniu nakładów w 2009 r. w wysokości 77 912,00 oraz zmniejszeniu nakładów w kwocie 800 000,00 dotyczących roku 2010. Ponadto wprowadza się zmianę w nazwie zadania, które otrzymuje brzmienie „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza – przebudowa zbiornika retencyjnego” i jest wykazane w pozycji Nr 1

  •  utworzenie nowego zadania inwestycyjnego – „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I” wykazanego w poz. Nr 4 w kwocie 379 538,00 na rok 2009 oraz na wprowadzeniu nakładów na 2010 rok w wysokości 501 041,00 

2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.1. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 1 pn. „Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach” w wysokości 1.100,00 

3. Dział 750 – Administracja publiczna 

3.1. Rozdział 75023 – Administracja Samorządowatworzy się nowe zadanie inwestycyjne wykazane w poz. Nr 2 pod nazwą – „Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego”. Nakłady na to zadanie wynoszą 15 000,00. 

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 

4.1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - dokonuje się zmiany w nazwie zadania, z nazwy „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap II – Budowa Gimnazjum” na
„ Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum” ponadto dokonuje się zmniejszenia w nakładach inwestycyjnych w roku 2009 w kwocie 9 558,90 i w 2010 roku w kwocie 52 626,61
 

4.2. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w poz. Nr 1 pn. „Monitoring Przedszkola” w kwocie 9 558,90

§ 6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 200 303,00 z przeznaczeniem na:

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy 500 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 573 910,00

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 1 463 961,00

4. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek w wysokości 662 432,00

 

§ 7. Dokonuje się zmiany § 20 pkt.1Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 17 047 466,00

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 Załącznik nr 1;   Załącznik nr 2;   Załącznik nr 3


  

Uchwała Nr XXXVI/212/09

Rady Miejskiej w Przedborzu 

z dnia 30 stycznia 2009roku


w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ), w związku z § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220, zmiana: z 2008 r. Dz. U. Nr 156 poz. 974), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Przyjmuje się Plan Odnowy Miejscowości Przedbórz na lata 2009 – 2015, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

Uchwała Nr XXXVI/213/09 

Rady Miejskiej w Przedborzu 

z dnia 30 stycznia 2009roku 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ), w związku z § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220, zmiana: z 2008 r. Dz. U. Nr 156 poz. 974), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Przedbórz na lata 2009 – 2015, który stanowi

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/214/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU 

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 174 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w wysokości 1,64 zł do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu.

 § 2. Uchwała ma zastosowanie na rok budżetowy 2009.

 § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/186/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu na 2009 rok.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym.


  

UCHWAŁA NR XXXVI/215/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU 

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2009

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ) oraz § 23 i § 30 załącznika do uchwały Nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 203, poz. 1942 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2009 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

 UCHWAŁA NR XXXVI/216/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU 

z dnia 30 stycznia 2009 roku 

w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2009

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ) oraz § 68 załącznika do uchwały Nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 203, poz. 1942 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2009 rok, jak niżej:

  1.  Komisji Rewizyjnej wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2.  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

  3.  Komisji Spraw Obywatelskich wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3


  

UCHWAŁA NR XXXVI/217/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 30 stycznia 2009 roku


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Przedbórz

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229, zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 113 poz. 1207; z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz. U. Nr 52 poz. 452; z 2004 r. Dz. U. Nr 96 poz. 959; z 2005 r. Dz. U. Nr 100 poz. 835, Dz. U. Nr 100 poz. 836; z 2006 r. Dz. U. Nr 191 poz. 1410; z 2007 r. Dz. U. Nr 89 poz. 590; z 2008 r. Dz. U. Nr 163 poz. 1015) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Przedbórz uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zł (słownie: osiem złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 8 zł (słownie: osiem złotych) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

 § 2. 1. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 wypłacany jest z budżetu gminy.

2. Zasady i terminy wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w § 1 określi Burmistrz Miasta Przedborza w drodze zarządzenia.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.


 

 UCHWAŁA NR XXXVI/218/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU  

z dnia 30 stycznia 2009 roku 


 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013 zmienia się załącznik do w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


  

UCHWAŁA NR XXXVI/219/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 30 stycznia 2009 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem budynku mieszkalnego we wsi Kaleń gmina Przedbórz

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu dotyczącej wynajęcia budynku mieszkalnego o powierzchni 35,60 m² położonego we wsi Kaleń, gmina Przedbórz.

 Budynek pochodzi z przejętego w 1975 roku przez Skarb Państwa gospodarstwa rolnego.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


  

UCHWAŁA NR XXXVI/220/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 30 stycznia 2009 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działki nr 7 położonej w obrębie nr 6 przy ul. Wodnej w Przedborzu

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej wydzierżawienia części działki nr 7 o powierzchni 56,80 m² położonej w obrębie nr 6 przy ul. Wodnej w Przedborzu.

 Powyższa działka jest własnością Gminy Przedbórz.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA NR XXXVI/221/09

 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

 z dnia 30 stycznia 2009 roku

 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Przedborza, związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Przedborza, związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przedborza.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 11/06/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 902
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-04 13:15:46
Czas publikacji: 2009-03-04 13:15:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak