Ogłoszenia z dnia 25.06.2008r. 

 

 

 

Przedbórz dnia 25.06.2008r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Przedborzu informuje, że najemcy komunalnych lokali mieszkalnych przy ich wykupie mają możliwość skorzystania z bonifikat od ceny lokalu określonej przez rzeczoznawcę.

Bonifikaty mają zastosowanie przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, którzy:

- nie posiadają innego własnego lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego,

- nie posiadają zadłużeń z tytułu wynajmowania lokalu mieszkalnego.

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy udziela się bonifikat:

- od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę - 10% w przypadku jednorazowej zapłaty przed aktem notarialnym,

- w przypadku, gdy stopień zużycia technicznego budynku, w którym usytuowany jest lokal wynosi ponad 35%, wysokośc bonifikaty stanowi procentowy stopień zużycia budynku określony przez rzeczoznawcę.

W przypadku zbiegu uprawnień do bonifikat z różnych tytułów nabywcy lokalu przysługują bonifikaty ze wszystkich należnych tytułów, jednak w wysokości nie wyższej niż 70% ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę.

Istniej możliwość zapłaty za lokal w ratach rocznych. W takim przypadku przed aktem notarialnym uiszcza się 25% ceny lokalu.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Przedborzu lub telefonicznie - 0 44 781 22 61 do 65.

Ogłoszenie

 


Przedbórz dni 25. 06. 2008r.

  

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Przedborzu informuje, że osoby fizyczne będące na dzień 13 października 2005r. wieczystymi użytkownikami nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe bądź przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę mogą wystąpić do tut.Urzędu z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Możliwość przekształcenia dotyczy również następców prawnych w/w osób.

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175,poz.1459 i z 2007r. Nr 191,poz.1371) osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich następcom prawnym udziela się 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie określonej przez rzeczoznawcę majatkowego.

Zgodnie z art. 4 ust.8 w/w ustawy osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości udziela się na jej wniosek 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie.

W przypadku zbiegu praw do bonifikat z różnych tytułów stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Przedborzu lub telefonicznie - 0 44 781 22 61 do 65.

Ogłoszenie

 


Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-25 15:08:17
Czas publikacji: 2008-06-25 15:08:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak