Ogłoszenie z dnia 04.11.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 04.11.2008 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 04.11.2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r.z późn. zm. / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza, że z zasobu nieruchomości gminy Przedbórz przeznacza się do sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Przedborzu w obrębie nr 5, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 153/20 o powierzchni 181m2 wraz z udziałem wynoszącym 2/32 części w działce nr 153/33 o pow.3509m2, położonej w Przedborzu w obrębie nr 5.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz zgodnie z księgami wieczystymi : KW PT1R/00038136/4 i KW PT1R/00050114/4.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. teren, na którym usytuowane są działki przeznaczony był na cele usługowo- handlowe (dz. nr 153/33 pod urządzenie drogi i parkingów).

Gmina Przedbórz nie posiada od dnia 1.01. 2004r. aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedbórz dotyczącego terenu, na którym usytuowane są działki będące przedmiotem przetargu, dlatego też określenie przeznaczenia i możliwości zagospodarowania nieruchomości jest możliwe jedynie w drodze indywidualnie opracowanej decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz działki te przeznaczone są na cele usług i handlu.

Zbycie nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego/Dz. U. Nr 64, póz. 592 /.

Cena za działkę nr 153/20 o pow. 181m2 wraz z udziałem wynoszącym 2/32 części w działce nr 153/33 o pow. 3509m2 ustalona została na kwotę 14471,76 zł.

Granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt sprzedającego.


W terminie do dnia 16.12.2008 r. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie działki po cenie określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 21 dni, tj. od dnia 4.11.2008 r.do dnia 25.11.2008 r, na 2 słupach ogłoszeniowych w Przedborzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.

Ogłoszenie

 

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-11-04 14:41:07
Czas publikacji: 2008-11-04 14:41:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak