Zarządzenie Nr 9/09 

 
 

Zarządzenie Nr 9/2009

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 stycznia 2009 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu"


Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Artur Koski - Przewodniczący

2. Mirosław Kapuściński - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Anna Kuder - Członek

5. Łukasz Margielewski - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu"

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-24 13:20:59
Czas publikacji: 2009-03-24 13:20:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak