Zarządzenie Nr 87/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 87/2008

 Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 10 grudnia 2008 r.

 w sprawie wyłączenia z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu gminnej jednostki organizacyjnej Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

 Na podstawie art. 4 ust.1 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami), art.44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (/Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), oraz art.30 ust.2 pkt 3 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Wyłącza się z dniem 1 stycznia 2009r. z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu jednostki organizacyjnej Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

§ 3. Przekazuje się w dniu 1 stycznia 2009r. na stan majątkowy Samorządowego Przedszkola w Przedborzu składniki majątkowe na podstawie protokołu przekazania- przejęcia (PT).

§ 4. Z dniem przekazania składników majątkowych, o których mowa w § 1 ulegają one zdjęciu z ewidencji składników majątkowych Urzędu Miejskiego
w Przedborzu. 

§ 5.W związku z wyłączeniem z dniem 1 stycznia 2009 r. z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu Samorządowego Przedszkola w Przedborzu zmianie ulega dotychczasowy NIP pracodawcy z NIP-u Urzędu Miejskiego w Przedborzu na NIP Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

§6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

Liczba odwiedzin : 745
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-10 09:47:31
Czas publikacji: 2009-02-10 09:47:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak