Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2008 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XXIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 19 marca 2008 roku


W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

Pan Roman Waśniewski – Dyrektor ZUK w Przedborzu

Pani Urszula Bemnarek- Ślusarczyk- Radna Powiatu Radomszczańskiego

oraz mieszkańcy miasta.

 Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXIII sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

 – przedstawił Pan Burmistrz.

 Ad. 5.

 Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - radny Jan Mąkosa.

- Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Romanowi Waśniewskiemu – nowo powołanemu dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, który przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania oraz poprawy sytuacji zakładu. Pan Waśniewski powiedział m.in., że zakład ten już dawno powinien zostać uznany za upadły. Jego zdaniem zakład musi zostać wyposażony w sprzęt techniczny i przy tej okazji poprosił o zakup profesjonalnej koparki lub zaciągnięcie leasingu.

 Dyrektor wymieniał niektóre braki i potrzeby w poszczególnych działach zakładu.

 Wodno-kanalizacyjny:

 - brakuje książek obiektów, planu remontów, pracowników do konserwacji, środków finansowych,

 - konieczny jest przegląd i wymiana hydrantów przeciwpożarowych ( ok. 100 szt.), montaż zasuw na sieciach (ok. 20), sporządzenie planu sieci wodociągowej, zabezpieczenie studni głębinowych i zamontowanie monitoringu.

 Oczyszczalnia ścieków:

 - brak przeglądów, planu remontów, rezerwowej pompy i dmuchawy, piaskownika i kraty na przepompowni,

 - konieczne jest regularne oczyszczanie studzienek ściekowych.

Zakład oczyszczania miasta: odpady stałe i nieczystości płynne wywożą 3 firmy działające na terenie gminy, brakuje w tym koordynacji działań.

 Dyrektor Waśniewski stwierdził na koniec, że biorąc pod uwagę sytuację finansową zakładu, jak również sytuację panującą na terenie miasta, jak najszybciej powinna zostać podjęta decyzja o przekształceniu zakładu w spółkę prawa handlowego.

 - Wiceprzewodniczący Rady -Wojciech Magdziarz zapytał dyrektora, jakie widzi rozwiązanie problemu z egzekwowaniem od mieszkańców umów na wywóz nieczystości stałych na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały śmieciowej – zdaniem dyrektora Waśniewskiego uchwała powinna zawierać zapis o ilości śmieci wyprodukowanych przez gospodarstwo na miesiąc; przeprowadzana jest akcja informacyjna przez urzędników i firmę, ale jedynym organem uprawnionym do egzekwowania jest policja z możliwościami nakładania mandatów lub straż miejska.

 - Radny Mąkosa – poruszył sprawę przekształcenia zakładu w spółkę i spytał dyrektora jaką widzi formę usprzętowienia zakładu – Dyr. Waśniewski.: Poprzez kredyt lub zakup sprzętu w leasing.

 - Radny Trzeciak – stwierdził, że powinien powstać harmonogram odbioru nieczystości stałych z posesji.

- Radny Borciuch poruszył sprawę dzikich wysypisk w lesie – Dyr. Waśniewski.:  Na terenie prywatnym odpowiada za to właściciel.

 - Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby ludzie sprzątający teren targowiska, posprzątali także śmieci z lasu obok, do którego wiatr te śmieci wywiewa.

 Burmistrz stwierdził, że targowica zostanie uporządkowana na wiosnę, a handlujący będą zobligowani do sprzątania po sobie w miejscu rezerwacji, pod rygorem odebrania tejże rezerwacji.

- Radny Zawisza – zapytał o dłużników zalegających z opłatami za wodę –  Dyr. Waśniewski: W ostateczności będzie odcinany dopływ wody.

 Ad. 6.

 Podjęcie uchwał.

- Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do uchwały budżetowej gminy, natomiast wyjaśnienia w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk. Zmiana polega na uszczegółowieniu pewnych zapisów w uchwale i w załączniku inwestycyjnym.

Na zadaniu Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej wprowadzone jest etapowanie budowy – I etap: Budowa Zespołu Szatniowego i II etap: Budowa Gimnazjum. Po świętach ma być ogłoszony przetarg i jak będziemy wiedzieć, jaka będzie cena, to wtedy te środki zostaną dokładnie podzielone. Teraz wiemy, że budowa szatni wyniesie ok. 1 mln zł, więc te źródła finansowania będą uzupełniane i będziemy nad tym zadaniem cały czas pracować.

Załącznik Nr 4 – plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej, który musiał się znaleźć w naszej uchwale budżetowej, ale to nie ma odzwierciedlenia w naszym budżecie.

 Do Załącznika Nr 2 -subwencji oświatowej-dopisana jest taka uwaga, że dotyczy to zwiększenia na wynagrodzenia dla nauczycieli, choć jeszcze nie ma podstawy prawnej do wydzielenia i ustalenia tych podwyżek.

- Radny Trzeciak – zapytał o wcześniej wnioskowane założenie lampy oświetleniowej na ul. Wierzbowskiej i Słonecznej- czy to zostanie ujęte w planach – Burmistrz odpowiedział, że póki co lampa zostanie założona na wyższym wysięgniku na słupie

i skierowana będzie na skrzyżowanie, natomiast jak będą środki, to zrobienie projektu na to oświetlenie zostanie ujęte w planie budżetowym. Podobna sytuacja jest na Tarasie i na Grobli.

- Radna Będkowska – spytała czy jest już dokończona dokumentacja wodociągu na Grobli i czy kwota 45 tyś zł na stację uzdatniania wody w Józefowie jest kwotą najniższą – odp. Burmistrza: Ta sprawa wodociągu przeciągnęła się przez Starostwo- występowaliśmy do nich 3 razy o zgodę i za każdym razem przedstawiano nam inne warunki, nie było decyzji, tylko ciągłe zmiany warunków. Teraz jest to już załatwione definitywnie. Natomiast kwota na stację uzdatniającą jest najwyższą kwotą, gdyż jest to zabezpieczenie środków, ale na pewno nie będzie przekroczona.

 Przewodniczący Rady - Józef Zbigniew Słoniewski przekazał głos i prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu -Wojciechowi Magdziarzowi.

 Podjęcie uchwały :

 - w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

 Po odczytaniu uchwały Wiceprzewodniczący poddał ją pod głosowanie.

 Uchwała Nr XXIII/131/08 przyjęta została przez Radę jednogłośnie ( 14 głosami ) i przekazana do realizacji.

 Ad. 7

 Sprawy różne i wolne wnioski.

- Wiceprzewodniczący Rady – zapytał o sprawę wysypiska przy ul. Koneckiej na  działce Pana Dziuby i poprosił o posprzątanie placu za targowicą przez pracowników  z Funduszu Interwencyjnego – Burmistrz w odp.: w granicach możliwości prawnych będziemy egzekwować uporządkowanie terenu przy Koneckiej przez właściciela.

 - Radny Borciuch – poruszył sprawę dzikich wysypisk śmieci – Burmistrz powiedział, że będziemy się starali posprzątać te wysypiska do maja – w części z naszych środków gminnych, a częściowo ze środków zewnętrznych. Rozmawiałem z policją, będziemy współpracować i sprawdzać umowy i rachunki na wywóz śmieci przez mieszkańców gminy. Na podst. ostatniej uchwały śmieciowej możemy porządkować teren gminy i wyciągać konsekwencje administracyjne, nakładać kary w przypadku braku umowy na wywóz śmieci, właśnie od czasu obowiązywania uchwały. Niestety idzie to powoli, wiele już lat, ale musimy się uzbroić w cierpliwość i sądzę, że z tym problemem umów i wywozu śmieci w końcu się uporamy.

 Urząd prowadzi rejestr mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na wywóz śmieci, ponieważ mamy w Przedborzu dwie firmy, które to prowadzą i to spoczywa na nas. Tak więc możemy kontrolować, kto ma podpisaną umowę i kto opłaca rachunki.

- Pan Mariusz Plesiński z firmy wywożącej nieczystości – poruszył sprawę dampingu cen na wywóz śmieci przez ZUK, przez co mieszkańcy gminy nie zawierają umów z jego firmą. Zdaniem Pana Plesińskiego ZUK zaniża stawki za wywóz.

 - Burmistrz zwrócił uwagę na to, że stawki maksymalne na wywóz śmieci były uchwalane niedawno i one jeszcze nie obowiązują, dlatego te umowy mogą być przez ZUK zawierane jeszcze na starych, niższych stawkach.

- Radny Mąkosa – zapytał o sprawę przekształcenia ZUK-u w spółkę i ewentualnego pozostawienia gminie oczyszczalni i wody, stwierdzając, że jeżeli nie zrobimy tego przekształcenia, to dalej będą problemy z wywozem śmieci i nie tylko.

 Burmistrz w odpowiedzi poparł stanowisko radnego Mąkosy, że należy jak najszybciej przekształcić zakład w spółkę, bo przecież te zakłady budżetowe, gdziekolwiek jeszcze istnieją, to jest taka pozostałość socjalizmu - czy się pracuje, czy nie to pieniądze się należą - tak tam to wyglądało. Myślę, że wszyscy będziemy dążyli do tego, żeby ten ZUK przekształcić, wtedy będzie jednak inna organizacja pracy. Zobaczymy też jak się wykaże tutaj nowy dyrektor. Jeżeli to będzie tylko prawnie możliwe do załatwienia, to będziemy się starali, aby od lipca ta spółka powstała. W tej sprawie zwołamy oddzielną komisję, dotyczącą tylko tego tematu.

 - Radny Borciuch – zapytał o zużycie wody w naszej gminie po założeniu wodomierza głównego i ile tej wody procentowo ginie – odp.: To jest za krótki okres, żeby móc wyliczyć, będzie można coś powiedzieć po półroczu.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz – spytał, jak wygląda sprawa padłych zwierząt na terenie gminy i zaproponował, aby w następnym roku obniżyć podatek rolny – odp. Burmistrza: Podpisana jest umowa na utylizację padłych zwierząt, natomiast pod koniec roku wrócimy do sprawy podatku rolnego, wtedy gdy będzie ogłoszona cena za żyto.

 - Wiceprzewodniczący zapytał także, dlaczego jakaś firma ze starostwa w tym roku, po przejęciu przez naszą gminę dróg powiatowych, wycina nadal drzewa na Reczkowie – Burmistrz odpowiedział, że nie ma niestety wiedzy na ten temat.

 - Dyrektor Muzeum Ludowego – przypomniał radnym o swojej prośbie w sprawie dofinansowania albumu „Przedborskie Krajobrazy”, przynajmniej w kwocie 2 tyś. – Jak powiedział Burmistrz, część środków na pewno przeznaczona zostanie z promocji miasta, natomiast resztę przyznaje komisja alkoholowa.

 - Radny Mąkosa – zapytał czy jest już opinia z kuratorium w sprawie likwidacji szkoły w Nosalewicach oraz czy jest prawdą, że ta szkoła jest wystawiona do sprzedaży – Burmistrz odpowiedział, że szkoła jeszcze funkcjonuje, a przed jakąkolwiek sprzedażą musi być akceptacja sołectwa, zgoda mieszkańców wsi i Rady. Faktem jest tylko, że był klient, który pytał czy będzie jakaś szkoła do sprzedaży i był przez kogoś chyba źle poinformowany.

Sekretarz Miasta Wojciech Karbownik dodał, że dzisiaj był telefon od Pani Kurator, że sprawa Nosalewic była rozpatrywana i decyzja została już wysłana pocztą.

- Radna Będkowska – wnioskowała o pomalowanie zniszczonej elewacji Miejskiego Domu Kultury jeszcze przed majówką i letnimi festynami – Burmistrz w odp.: Z robót publicznych będą niektóre osoby malować w Przedszkolu, w Górach Mokrych i do MDK też ich się tutaj wykorzysta.

 - Radny Zawisza – złożył wniosek o poprawienie Pomnika Piłsudskiego – Burmistrz odpowiedział, że chciałby pozyskać środki z zewnątrz na 90 rocznicę odzyskania niepodległości.

- Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej na zakończenie sesji złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 19 marca 2008 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 808
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-26 10:47:42
Czas publikacji: 2009-03-26 10:47:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak