Zarządzenie Nr 85/08 

 
 

Zarządzenie Nr 85/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 grudnia 2008 roku


w sprawie powołania Komisji celem ustalenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal socjalny w Przedborzu przy ul. Koneckiej


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/259/01 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedbórz zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

a) Zofia Grabowska - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Przedborzu

b) Renata Łuczyńska - przedstawiciel MGOPS w Przedborzu

c) Ewa Barska - przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu celem ustalenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal socjalny w Przedborzu przy ul. Koneckiej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-29 13:37:02
Czas publikacji: 2009-01-29 13:37:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak