Zarządzenie Nr 88/08 

 
 

 

Zarządzenie Nr 88/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap -1 - Budowa Zespołu Szatniowego"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558. Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441.Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128. Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Antoni Auguścik - Członek Komisji

Artur Koski - Członek Komisji

przy udziale

Użytkownika - Henryka Cieciura

Inspektorów Nadzoru - Włodzimierz Rak, Bogdan Jerzy Wrzeszcz, Jarosław Zarębski celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap -1 - Budowa Zespołu Szatniowego".

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 22-12-2008 r. o godz.10.00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-10 10:15:25
Czas publikacji: 2009-02-10 10:15:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak