Zarządzenie Nr 2/09 

 
 

Zarządzenie Nr 2

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 05 stycznia 2009roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej

do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) § 9 pkt 7 Uchwały Nr XXXII/190/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009,

Zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w postaci „szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, lekkoatletyka, piłka siatkowa” przez organizacje pozarządowe w składzie:

1. Anna Majewska - przewodniczący

2. Dorota Musiał - zastępca przewodniczącego

4. Anna Arendarska - członek

5. Paulina Mularczyk - członek

§ 2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Liczba odwiedzin : 716
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-10 15:10:01
Czas publikacji: 2009-03-10 15:10:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak