Zarządzenie Nr 3/09 

 
 

Zarządzenie Nr 3/2009

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 06 stycznia 2009 r.


w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Urzędu Miejskiego w Przedborzu


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawarte dnia dnia 14 kwietnia 2008r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Gminą Przedbórz.


zarządzam, co następuje:

§ 1 1. Do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Przedbórz powołana zostanie komisja konkursowa w następującym składzie:

1) pracownik merytoryczny jednostki organizacyjnej - Aleksandra Bartecka;

2) zewnętrzny ekspert - Maria Padula;

3) przedstawiciel organizacji pozarządowych - Joanna Rutowicz;

4) członek - Karolina Klusek

5) członek - Anna Majewska

2. Obsługę organizacyjną Komisji oraz przygotowanie i przechowywanie dokumentacji konkursowej będzie odpowiedzialny wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego.

3. Powołana Komisja Konkursowa może przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do kilku konkursów.

§ 3. Imienne składy Komisji, wraz z określeniem rodzaju konkursu lub konkursów do których komisja została powołana wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Komisji, określone zostaną w drodze odrębnego Zarządzenia Wójta.

§ 4. Prace Komisji odbywają się w oparciu o „regulamin pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Urzędu Miejskiego w Przedborzu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Komisje dokonują oceny ofert konkursowych za pomocą następujących kart oceny:

  1. w konkursach ogłaszanych według trybu opartego na ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ramowy wzór karty oceny określa w załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

  2. w pozostałych konkursach - ramowy wzór karty oceny określa w załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 5. Członkowie Komisji składają „oświadczenie o bezstronności", którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Liczba odwiedzin : 780
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-17 11:00:18
Czas publikacji: 2009-03-17 11:00:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak