Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 
 

 

  PROTOKÓŁ

 z XXIV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

  odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku


 W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

 Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

 Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

 Pani Henryka Cieciura – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

 Pani Grażyna Włoch- Dyrektor Przedszkola w Przedborzu

 Pani Jagoda Auguścik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

 Pani Ewa Jadowska – Dyrektor Szkoły Filialnej w Nosalewicach

 Pani Małgorzata Błaszczyk – Dyrektor MDK w Przedborzu

 Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

 Pan Roman Waśniewski – Dyrektor ZUK w Przedborzu

 Pani Urszula Bemnarek- Ślusarczyk- Radna Powiatu Radomszczańskiego

 Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

 oraz sołtysi z terenu gminy i mieszkańcy miasta.

 Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz dokonał otwarcia obrad XXIV sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował na wniosek Burmistrza zmianę w porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu: w pkt. 7 - Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu Gminy Przedbórz za rok 2007 i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza za rok 2007 oraz w pkt. 9. Podjęcie uchwał – wykreślenie podpunktów e) i f) i wprowadzeniu podpunktu e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu - SPZOZ w Przedborzu za rok 2007.

 Porządek obrad po zmianach radni przyjęli jednogłośnie.

 Ad. 3.

 Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

 – przedstawił Pan Burmistrz.

 Ad. 5.

 Sprawozdanie z działalności Komisji między sesjami przedstawili: Przewodnicząca Komisji Obywatelskiej – radna Zofia Będkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

 - Sołtys Gawron z Mojżeszowa – spytał o łatanie dziur w drogach – Burmistrz w odp.: Na drogach powiatowych będzie to robione to sukcesywnie, na nasze gminne będzie rozstrzygnięty przetarg.

- Sołtys Pytlos z Józefowa Starego – zapytał o naprawę drogi po wywózce drewna z lasu po huraganie – Burmistrz powiedział, że rozmawiał z nadleśniczym i Lasy Państwowe będą występować o środki z PROW-u na odbudowę lasów, my w tym projekcie będziemy się ubiegać o ośrodki na modernizację drogi. Najprawdopodobniej nie będziemy mogli jednak składać wniosku partnerskiego o te środki z PROW, musimy to uzgodnić i w przyszłym tygodniu powinniśmy coś na ten temat wiedzieć.

Ad. 6.

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2007 – omówiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

Ad. 7.

 Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu Gminy Przedbórz za rok 2007 i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza za rok 2007.

 Ad. 8.

 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2007.

 Ad. 9.

 Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2007

 Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Miasta, który przedstawił Radzie i wszystkim zebranym, realizację inwestycji na terenie Gminy w 2007 roku, jak również realizację innych spraw w ubiegłym roku budżetowym.

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej między Gaj Policzkiem a Policzkiem ( 77 400 zł )

 2. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń ( 274 553 zł )

 3. Modernizacja komunalnego ujęcia wody przy ul. Koneckiej ( 110 000 zł )

 4. Remonty chodników przy drogach powiatowych ( ul. Pocztowa, Cmentarna, Kanałowa )

 5. Przebudowa drogi w miejscowościach: Borowa, Policzko, Góry Suche

 6. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg.

 7. Opracowanie projektu dla I etapu zagospodarowania zbiorników zalewu (100 tyś zł)

 8. Opracowanie dokumentacji i pozwolenie na budowę mieszkań socjalnych.

 9. Opracowanie projektu budowlanego dla targowiska miejskiego.

 10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb urzędu.

 11. Osuszanie budynku Ratusza ( 35 tyś zł )

 12. Dokończenie budowy hali sportowej ( 3 954 123 zł )

 13. Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym - aktualizacja kosztorysów inwestorskich i zmiany projektowe szatni ( 7 000 zł ).

 14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych – wymiana okien i drzwi ( 40 120 zł ).

 15. Monitoring kompleksu szkolnego (55 tyś zł, z czego 24 tyś z funduszy wojewody).

 16. Przygotowanie dokumentacji i postępowania przetargowego na ciepłociąg w Przedszkolu.

 17. Wymiana wszystkich okien i pieca c.o. w budynku SPZOZ w Przedborzu ( ponad 117 tyś zł ), zakup aparatu EKG oraz łóżka automatycznego ( 7 000 zł ).

 18. Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych przy ul. Mostowej na odcinku od ul. Szkolnej do ronda ( 220 tyś zł ).

 19. Przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz koncepcji I etapu rozbudowy kanalizacji w aglomeracji Przedbórz ( ok. 300 tyś zł ).

 20. Powstanie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego.

- Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz zabrał głos, informując o wcześniejszym posiedzeniu Klubu radnych, który zmienił nazwę na „Klub Radnych PSL” i przedstawił uwagi członków Klubu, dotyczące absolutorium dla Pana Burmistrza:

 1. Nie wykonano 587.183,51 zł inwestycji, przeniesiono je w całości w wydatki niewygasające, część z nich można było wykonać w 2007 roku.

 2. Likwidacja Szkoły Filialnej w Nosalewicach – nie było ku temu żadnych przesłanek merytorycznych ani ekonomicznych, zdaniem Klubu była to sprawa polityczna.

 3. Nie powstał 4-letni plan inwestycji, jak obiecywał Pan Burmistrz, a inwestycje proponowane przez Klub nie są priorytetowe.

 4. Polityka kadrowa w urzędzie jest zmianą typu „czystka”.

 5. Pozyskiwanie środków unijnych – tylko na drogi dojazdowe do pól 45 tyś zł.

6. Przejęcie 48 km dróg powiatowych w fatalnym stanie - gminy nie stać na to, żeby naprawiać te drogi. Dlatego uważamy, że bardzo drogo kosztował nas internat.

 7. Brak współpracy Pana Burmistrza z Klubem – ignorowanie propozycji.

 8. Sprawa gospodarki śmieciowej – nie została rozwiązana w ub. roku, uchwała była 2 razy zmieniana, ale śmieciami jesteśmy nadal zasypywani, nic się nie zmieniło w tej sprawie.

 9. Brak projektów do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej – chodzi np. o skrzydło gimnazjalne.

10. Zganianie winy na poprzednika.

Zdaniem Klubu Radnych PSL nie ma możliwości, aby jego członkowie poparli ten budżet.

 - Burmistrz Miłosz Naczyński odnosząc się do zgłoszonych przez Klub uwag powiedział, że jeśli chodzi o likwidację szkoły - parę lat temu jako radny byłem przeciwko likwidacji szkół na Borowej i Gaju, ponieważ uważałem, że powinny zostać zlikwidowane wszystkie albo żadna. Wtedy właśnie politycznie utrzymano jedną placówkę, gdzie do tej pory dowozi się dzieci z innych wsi, chociaż bliżej mają do Przedborza. To jest sztuczne utrzymywanie placówki szkolnej. Pokazałem, że jeden budynek, który niedługo uległby degradacji na Gaju, można zagospodarować, pozyskaliśmy środki i będzie żył ten obiekt, będzie funkcjonował, ludzie będą mieli zatrudnienie i będzie udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym. Wiadomo, w jakim stanie jest budynek w Borowej, został zamknięty i zdewastowany. Tak właśnie wcześniej gospodarowano.

 Odnośnie wieloletniego planu inwestycyjnego – mamy plan do 2013 roku i są w nim ujęte inwestycje w miarę z wszystkich okręgów wyborczych i to nie jest tak, że ja dyskryminuję radnych z jakiegoś okręgu. Inwestycje realizowane są wszędzie, gdzie jest taka konieczność. Jest na to cała kadencja i będziemy to robić w miarę środków, które mamy lub pozyskamy.

 Jeśli chodzi o to pozyskiwanie środków, to w ub. roku nie mogliśmy w ogóle ubiegać się o środki unijne. Ten okres 2007-2013 niby ruszył, ale wnioski dopiero teraz można będzie składać czy do PROW, czy do RPO. Niestety poprzednia ekipa zawaliła sprawę totalnie. Wtedy trzeba było przygotować dokumentacje i ubiegać się o środki w okresie 2004-2006. Teraz mamy jeszcze utrudnienia, gdyż nie było przygotowanych projektów, choć Pan Ślusarczyk na komisjach mówił wszystkim, że są zrobione i wskazywał nawet wykonawców. Oszukiwał zresztą nie tylko w tej dziedzinie.

 W sprawie przejęcia dróg powiatowych decyzję podejmowaliśmy wspólnie z przewodniczącymi Komisji Rady, nie była to moja jednoosobowa decyzja. W styczniu było ustalone, które drogi przejmiemy, realizacja uchwał nastąpiła pod koniec roku, tak jak aktu darowizny budynku internatu.

 Odnośnie polityki kadrowej nie ma żadnego prawomocnego wyroku, urząd nie przegrał żadnej sprawy. Ci pracownicy, którzy są teraz zatrudnieni, pracują bardzo dobrze i robią kawał dobrej roboty dla urzędu i dla społeczeństwa. Pewne zmiany musiały nastąpić. Te osoby mają inne horyzonty, inne podejście do rozwiązywania spraw. Staramy się robić wszystko w miarę szybko i zgodnie z prawem.

Odnośnie projektów i pozyskiwania środków unijnych w przyszłości – robimy pewne konkretne poczynania, ale nie jestem tego typu człowiekiem, żeby się chwalić w gazetach, że będziemy mieli środki, a potem się okaże, że coś zostało niedograne i te środki nie zostaną przyznane. Jeśli jestem pewien, to mówię. Kiedyś już tak było, że zalew został sprzedany w gazetach, a środki podzielone. W rzeczywistości ten zalew był nasz, był bajorem i jest. Dopiero teraz robimy projekt, żeby ten zalew doprowadzić do stanu używalności i żeby mieszkańcy mogli w pełni z niego korzystać. A stał naście lat i poprzednia ekipa nie ruszyła palcem, żeby coś w tym temacie zrobić.

 Jeśli chodzi o śmieci – wiadomo, kto rządził przez 8 lat. Można było to spokojnie, systematycznie uporządkować. W tym roku uchwała się uprawomocniła, wcześniej uchwały były uchylane przez nadzór wojewody. Jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową postaram się w tym roku zaprowadzić w miarę porządek. Niestety, jeśli jest zaniedbanie kilkuletnie, to w ciągu roku nie da się wszystkiego zrobić, gdyż jest ograniczona grupa ludzi, którzy realizują te zadania. Jest już efekt w postaci targowicy – nie można było wyłączyć jej z produkcji leśnej, żeby można było tam inwestować i coś zrobić, a my w ciągu roku to zrobiliśmy i już poprawia się estetyka tego targowiska. Jeśli w przyszłym roku dokończymy tę inwestycję - będzie całkiem przyzwoicie i nie będziemy musieli się wstydzić tego targowiska w Przedborzu. To jest kwestia ekonomii- na tej targowicy rocznie zaprzepaściliśmy 70-80 tyś zł. Jedna kadencja to jest 300 tyś, które poszły nie wiadomo do kogo. Za te pieniądze można było w gminie realizować inwestycje, ale nikt się tym nie przejmował, bo to nie przynosiło osobistych korzyści. Tak więc jeśli chodzi o zarzuty, to w większości nie zgodzę się z tym, ponieważ powiem tak, że trzeba spojrzeć w lusterko i przypomnieć sobie jak się kiedyś głosowało, za jakim wykonaniem budżetu i ile tych inwestycji nie było zrealizowanych w 2006 r. My realizowaliśmy w zasadzie budżet dwuletni 2006-2007 w ubiegłym roku. To, że nie zrealizowaliśmy tej inwestycji socjalnej, to dlatego, że nie było żadnej dokumentacji, chociaż pieniądze były przyznane. Dopiero w ub. roku zrobiliśmy te dokumentacje i dostaliśmy też z Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkową dotację. O ile możemy, o tyle się staramy. Ściekową, deszczową inwestycję zostawiliśmy ZUK-owi, gdyż lepiej, żeby pieniądze zostały dla naszych mieszkańców i żeby pracownicy mogli zarabiać. Ciepłociąg też będzie realizowany przez ZUK i pieniądze zostaną u nas. Można zrobić coś szybko, ale czy to jest gospodarnie ? Chciałbym, żeby to, co się da, robić przez nasz zakład budżetowy.

- Radna Powiatowa – Urszula Bemnarek-Ślusarczyk – odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Miasta wyraziła swoje oburzenie mówiąc m.in., że sprawozdanie z wykonania budżetu stało się kuriozalnym wystąpieniem Burmistrza przeciwko swojemu poprzednikowi. Jaki to jest styl uprawiania polityki wszyscy obserwują i widzą. Standardy przedborskie to jest kumoterstwo, kolesiostwo i nepotyzm. Standardy w tej gminie stały się łamaniem standardów podstawowych i ludzkich.

 - Przewodniczący Rady - Józef Zbigniew Słoniewski stwierdził, że jeśli szczęśliwie doczekamy do sesji absolutoryjnej za rok 2008, to zrobimy sesję tylko z tym punktem dotyczącym absolutorium. Dodał także, że przed wyborami powinno się urządzić debatę i wtedy można prać sobie wszystkie brudy, a dzisiaj nie jest na to czas i miejsce. Powinniśmy wspólnie robić coś dla tego miasta i gminy.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2007 i poddał go pod głosowanie, w którym

 oddano:

 za - 9 głosów

 przeciw - 6 głosów

 wstrzymujących - 0 głosów.

 Uchwała Nr XXIV/132/08 została przyjęta większością głosów Rady i przekazana do realizacji.

 - Burmistrz Miłosz Naczyński podziękował tym wszystkim radnym, którzy udzielili mu absolutorium za 2007 rok.

- Radny Mąkosa zwrócił uwagę, że głosowanie dotyczyło rozpatrzenia sprawozdania

 z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Gdybyśmy mieli głosować nad innymi sprawami, to byłaby ciężka historia.

- Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Wojciechowi Magdziarzowi.

 b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok

 Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 14 głosami ( 14 obecnych na sali ).

 Uchwała Nr XXIV/133/08 została przekazana do realizacji.

 c) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego Uchwała Nr XXIV/134/08 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

 d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działek o numerach: 96/2 i 97/2 położonych w Przedborzu w obrębie nr 2

 Uchwała Nr XXIV/135/08 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

 e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego-bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2007 Uchwała Nr XXIV/136/08 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami radnych ( 15 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 f) w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał go pod głosowanie Rady,

 w którym oddano:

 za - 9 głosów

 przeciw - 5 głosów

 wstrzymujących - 1 głos

Uchwałę Nr XXIV/137/08 przyjęto większością głosów i przekazano do realizacji.

 Ad. 10.

 Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Mąkosa – zabrał głos w sprawie dróg powiatowych przejętych przez naszą gminę i powiedział, że z inwestycji na drogach powiatowych Starosta miał zrobić tylko przepust na Faliszewie. Przy zerowym nakładzie na drogi starostwo i tak nie zrobiłoby nic na tych drogach. Sam wicestarosta Kaczmarek powiedział, że nie możemy liczyć na to, że starostwo zrobi choćby pół kilometra drogi. Gmina jednak może szybciej zadbać o swoją własność. Uczestniczyłem w tych negocjacjach i uważam, że zrobiliśmy dobrze.

 - Radny Trzeciak – poprosił Burmistrza, aby za rok przy omawianiu budżetu zamknąć temat Ślusarczyk – Naczyński.

- Burmistrz stwierdził, że ten budżet 2007 był nawiązaniem do 2006 i nie da się tego pominąć. Chciałem przedstawić pewne fakty, żeby nie było niedomówień. Skutki tego, co nie zostało zrobione wtedy odczuliśmy w 2007 roku.

Jeśli natomiast chodzi o drogi, jestem bardziej zorientowany niż Pani Ślusarczyk, ile starostwo na ten rok przeznacza nam środków na drogi powiatowe. To może być w porywach 100 tyś zł. Na remonty w całym powiecie, razem z chodnikami, drogami starostwo wydało 2 mln 300 tyś zł.

 W tym roku starostwo chciałoby, żebyśmy współfinansowali modernizację części drogi do Gór Mokrych. Ale ja jestem trudnym negocjatorem i nie ulegam tak łatwo w pewnych sprawach. Powiedziałem, że przejęliśmy już sporo dróg w ub. roku i to też będzie nas sporo kosztowało, żeby je utrzymywać. Bursa, póki co, też nie jest dochodowa, to nie jest komercyjny obiekt, żeby przynosił dochód. Stwierdziłem, że raczej nie będziemy w tym uczestniczyli. Powiedziałem, że przedstawię swoje stanowisko Radzie. Byłbym za tym, żeby dać taką odpowiedź, że nie mamy środków w gminie, nie stać nas, żeby partycypować w kosztach modernizacji odcinka tej drogi. Niech zatem zrobią tyle, na ile im wystarczy środków.

- Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz zapytał radnych czy popierają stanowisko Pana Burmistrza w tej sprawie i uzyskał odpowiedź pozytywną.

 Na zakończenie Wiceprzewodniczący przypomniał radnym o kończącym się terminie składania oświadczeń majątkowych oraz poinformował wszystkich, że rozliczenia podatkowe tzw. PIT-y można składać i wypełnić w naszym urzędzie w pok. nr 10, gdzie przyjmuje pracownik Urzędu Skarbowego.

 Ad. 11.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXIV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 1017
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-26 11:18:32
Czas publikacji: 2009-03-26 11:18:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak