Zarządzenie Nr 59/08 

 
 

  Zarządzenie Nr 59/2008

 Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 18 sierpnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naBudowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 / zarządzam,co następuje:

 § 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

 1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

 2. Antoni Auguścik - Z-ca Przewodniczącego

 3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

 4. Artur Koski - Członek

 5. Anna Kuder - Członek

 6. Zofia Grabowska - Członek

 7. Włodzimierz Rak - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”

 § 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 760
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-17 14:01:15
Czas publikacji: 2008-10-17 14:01:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak