Zarządzenie Nr 61/08 

 
 

  Zarządzenie Nr 61/2008

 Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 26 sierpnia 2008 roku

 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi wewnętrznej przy rozbudowywanym kompleksie szkolnym przy Szkole Podstawowej w Przedborzu"

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.„Prawo zamówień publicznych" /t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Antoni Auguścik - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Artur Koski - Członek

5. Anna Kuder - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „„Budowę drogi wewnętrznej przy rozbudowywanym kompleksie szkolnym przy Szkole Podstawowej w Przedborzu"

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-17 14:58:26
Czas publikacji: 2008-10-17 14:58:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak