Zarządzenie Nr 66/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 66/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr, 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791. Nr 140 poz. 984), § 19 pkt 5 Uchwały Nr XXI/117/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14 632,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14 632,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody ogółem 19 658 391,60

w tym:

dochody bieżące 18 400 922,60

dochody majątkowe 1 257 469,00

wydatki ogółem 20 846 453,60

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

 

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-20 15:23:02
Czas publikacji: 2008-10-20 15:23:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak