Zarządzenie Nr 67/08 

 

 

 Zarządzenie Nr 67

Burmistrza Miasta Przedborza

z dn. 01.10.2008 r.

w sprawie wniosku „Aktywna integracja w gminie Przedbórz".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, z 2003 r. nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568,, z 2004r. Nr 116 poz.1203, nr 102 poz. 1055, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz 1337) zarządzam co następuje:

§1. Akceptuję do realizacji wniosek nr POKL 07.03.00-10-083/08 złożony w ramach projektu: „Aktywna integracja w gminie Przedbórz" na kwotę 44 650,00 zł.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 765
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-21 07:52:23
Czas publikacji: 2008-10-21 07:52:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak