Zarządzenie Nr 68/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 68/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 01 października 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Przedborzu"


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Antoni Auguścik - Członek Komisji

Łukasz Margielewski - Członek Komisji

Aleksandra Bartecka - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Jerzy Karliński

Inspektora Nadzoru Autorskiego - Zdzisław Kalinowski

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Przedborzu"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 13-10-2008 r. o godz. 1000.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 800
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-21 08:00:01
Czas publikacji: 2008-10-21 08:00:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak