Zarządzenie Nr 69/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 69/08

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 01 października 2008r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na 2009 rok 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/275/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz zarządza się co następuje:

§ 1. Zobowiązuję się Sekretarza Miasta, Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego, stanowiska podległe Burmistrzowi Miasta, pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową oraz Kierowników jednostek budżetowych do opracowania i terminowego przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok.

§ 2.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok w zakresie dochodów:

  1. dochody budżetowe bieżące - przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2008 i przewidywanego wskaźnika inflacji 2,9%. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu znacznie niższej lub wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 roku powiększone o wskaźnik inflacji, należy zmianę szczegółowo uzasadnić i przedstawić kalkulację.

  2. dochody budżetowe (majątkowe) związane z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, itp.) należy oszacować na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.

  3. pozostałe dochody należy wycenić na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji i innych posiadanych dokumentów.

Dochody należy przedstawić zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z omówieniem poszczególnych źródeł dochodów, uzasadnieniem dokonanych założeń do projektu.

2.2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok w zakresie wydatków:

1) zakłada się wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników w jednostkach sfery budżetowej o 3,9%. Wynagrodzenia mogą wzrosnąć również w przypadku wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wysługi lat i inne w kwocie większej od przewidywanego wykonania w 2008 roku. Przy tej pozycji należy również zaplanować odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na fundusz pracy, składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PEFRON.

Przy sporządzaniu wydatków płacowych należy sporządzić wykazy osób
z aktualnym wynagrodzeniem wg rozdziałów, w których wynagrodzenia występują.

2) zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące (bez remontów oraz obsługi długu) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2008.

3) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania, których realizacja jest konieczna, niezbędna do funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań – wraz z objaśnieniami.

3. Wydatki należy zaplanować zgodnie z załącznikiem Nr 2 wraz z uzasadnieniem merytorycznym i szczegółowej kalkulacji wydatków oraz do racjonalizacji wydatków publicznych, a w przypadku rozbieżności do przewidywanego planu należy uzasadnić różnice (czyli jakie nieprzewidziane zdarzenia i okoliczności spowodowały powstanie różnic).

4) Wydatki na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej należy zaplanować na poziomie umożliwiającym celowe i gospodarne wykonanie zadań w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

5) Projekt planu zadań inwestycyjnych winien zawierać:

1. zadania kontynuowane,

2. zadania, które są przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

3. nazwę zadania jego cel oraz źródła finansowania, okres realizacji, łączne nakłady finansowe.

6) Projekt przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej winien zostać sporządzony na podstawie wykonania roku 2008r. (zał. Nr 3)

7) Zakład budżetowy do projektu przedkłada sporządzoną kalkulację jednostkową do dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy.

8) Instytucje kultury kalkulują dotację podmiotową wg kosztów rodzajowych. Do informacji należy dołączyć objaśnienia w tym wykaz pracowników oraz ich wynagrodzenie (załącznik Nr 4).

§ 3. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy stanowiące załączniki od 1- 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 4. Informacje o stanie mienia komunalnego sporządzić, według stanu na 30.09.2008r. Informacja winna być opracowana w szczegółowości określonej w art.180 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych

§ 5. Przy opracowaniach należy bezwzględnie przestrzegać procedur zawartych w Uchwale Nr XXXIX/275/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz.

§ 6. Materiały winny być złożone do Skarbnika Miasta w terminie do 25 października 2008 roku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 4175
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-21 08:35:18
Czas publikacji: 2008-10-21 08:35:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak