Obwieszczenie z dnia 02.07.2008r. 

 
 

Przedbórz, dnia 1lipca 2008 r.

Znak: I.R.Ś. – 7624/47/07

Obwieszczenie

         Burmistrz Miasta Przedborza na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zwiększeniu produkcji betonu towarowego w istniejącej betoniarni zlokalizowanej w Przedborzu, ul. Konecka 48 (działki nr 32/34, 32/8, 32/38 Przedbórz obręb 7).

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Sławomira Juszczyka zam. ul. Konecka 48, 97-570 Przedbórz.

Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ra­mach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje „każdemu".

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt. informuję, iż dane o:

  • wniosku;

  • raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust 6

POŚ, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu, ul. Mostowa 29, pok. 7. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt. I ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu, ul. Mostowa 29, pok. 7, w terminie od 02.07.2008r. do 23.07.2008 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszcze­nie na strome Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29.

Obwieszczenie I.R.Ś.-7624/47/07

 

Liczba odwiedzin : 910
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-02 14:59:00
Czas publikacji: 2008-07-02 14:59:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak