Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2008 roku Tytuł 

 
 

 

 PROTOKÓŁ

 z XXV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

 odbytej w dniu 20 maja 2008 roku


W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

 Ponadto w sesji udział wzięli:

 Pani Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

 Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

 Pani Henryka Cieciura – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

 Pani Grażyna Włoch- Dyrektor Przedszkola w Przedborzu

 Pani Jagoda Auguścik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

 Pani Małgorzata Błaszczyk – Dyrektor MDK w Przedborzu

 Pani Joanna Będkowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu

 Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

 Pan Roman Waśniewski – Dyrektor ZUK w Przedborzu

 Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

 Pan Jerzy Małecki – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu

 oraz strażacy i sołtysi z terenu gminy.

 Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXV sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych gości oraz stwierdzając quorum.

Ad. 2.

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

 Ad. 3.

 Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

 – przedstawił Pan Burmistrz.

 Ad. 5.

 Sprawozdanie z działalności Komisji między sesjami przedstawili: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

 Ad. 6.

 Przyjęcie sprawozdań finansowych samorządowych jednostek kultury za rok 2007.

- dyrektorzy podległych jednostek złożyli swoje sprawozdania na wcześniejszych komisjach, na których zostały szczegółowo omówione przez Radę.

 - Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zbigniew Słoniewski: W związku z tym, że na dzisiejszej sesji gościmy Panią Wicewojewodę – Krystynę Ozgę, zanim przejdziemy do bloku uchwał, oddaję głos naszemu gościowi.

- Wicewojewoda Łódzki Pani Krystyna Ozga: Z nieukrywanym wzruszeniem po latach przyjechałam znów do Przedborza. Troszeczkę wprosiłam się z tą wizytą na sesji, ponieważ moją wolą, jako wicewojewody, jest wspieranie działań i pomaganie Wam i chciałabym wykorzystać te „pięć minut” będąc na tym stanowisku, żeby być dla Was takim „zapleczem”. A bierze się to z faktu, że moje korzenie są stąd – urodziłam się i wychowałam w Kowalach koło Dobromierza. Dla mnie Przedbórz jest takim zakątkiem w regionie łódzkim, które wymaga dofinansowania, żeby środki zewnętrzne na infrastrukturę były szczególnie kierowane tutaj w trosce o rozwój tej ziemi, bo jest to piękny zakątek. Myślę, że jest znany wielu mieszkańcom i Łodzi, Polski i nie tylko. Traktuję zawsze swoją pracę jako misję i chciałabym spłacić dług, który mam wobec wyborców. Wywodząc się z tej ziemi, ze wsi, uważam, że powinnam pomagać, jeśli mam takie możliwości, tej ziemi, żeby dorównywała innym, bo to wyrównywanie szans szczególnie tutaj jest bardzo istotne. Miałam dobrą współpracę w poprzednich kadencjach z Panem Burmistrzem Ślusarczykiem i z kolegami radnymi. Gratuluję radnym wybranym na tę kadencję, Panu Burmistrzowi, Państwu Przewodniczącym i życzę Państwu, żeby udało Wam się zrealizować zamierzone cele. Ponieważ niedawno byłam w Józefowie i Reczkowie na takich zintegrowanych ćwiczeniach strażackich na tym pogorzelisku uczynionym przez naturę, uważam, że po tej tragedii powinniście Państwo przygotowywać się, zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami tragicznymi, jak choćby pożary. Zaproponowałam Panu Burmistrzowi, aby zechciał podjąć jakąś inicjatywę, sam zresztą mówił, że jest taka potrzeba, tylko chodziło mi o ugruntowanie tego na piśmie odnośnie pozyskania środków na wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt. Rozmawiałam z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych, z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby zabezpieczyć środki na wsparcie OSP. Myślę, że Pan Burmistrz też dokonał stosownych działań, żeby złożyć wnioski. Dzisiaj chciałam zadeklarować Państwu wolę współpracy i poparcia, bowiem to, co zrobimy, zrobimy dla mieszkańców tej gminy i dla tej ziemi. Chciałabym również przekazać pozdrowienia od Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej.

- Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski podziękował Pani Wicewojewodzie za pomoc i słowa od serca. Burmistrz Miasta złożył również podziękowania za deklarację współpracy i dodał, że dzięki Pani Wojewodzie uda nam się jeszcze zrealizować wspólnie różne programy i pozyskać środki finansowe dla naszej gminy.

 - Radny Borciuch – korzystając z obecności szanownego gościa i strażaków złożył podziękowania Panu Małeckiemu i całemu zastępowi strażaków przedborskich za ich pracę, ponieważ dwa tygodnie wcześniej uratowali jego gospodarstwo przed spaleniem.

 - Dyrektor Muzeum Ludowego - Tadeusz Michalski – przyłączył się do podziękowań dla Pani Wicewojewody, której wręczył na pamiątkę egzemplarz swojej książki „Krajobrazy Przedborskie”.

- Przewodniczący Rady, przed ogłoszeniem przerwy, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7 j) uchwały w sprawie udziału Gminy Przedbórz w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego )”. Rada Miejska jednogłośnie (12 głosami) przyjęła zmianę porządku obrad.

Ad. 7.

 Podjęcie uchwał:

 a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

 Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie, w którym przyjęty została jednogłośnie 12 głosami Rady.

Uchwała Nr XXV/138/08 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

 Uchwała Nr XXV/139/08 przyjęta została jednogłośnie 11 głosami radnych (11 obecnych na sali) i przekazana do realizacji.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ludowego w Przedborzu

 Uchwałę Nr XXV/140/08 przyjęto jednogłośnie 12 głosami ( 12 obecnych na sali )

 i przekazano do realizacji.

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Uchwała Nr XXV/141/08 przyjęta została jednogłośnie (12 obecnych na sali )

 i przekazana do realizacji.

 e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych

Po odczytaniu Uchwałę Nr XXV/142/08 przyjęto jednogłośnie 13 głosami Rady ( 13 obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

 f) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przedborzu

Uchwała Nr XXV/143/08 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami (13 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

g) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Komunalnych w Przedborzu

 Uchwałę Nr XXV/144/08 przyjęto jednogłośnie 13 głosami ( 13 obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

 h) w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007- 2013

Uchwała Nr XXV/145/08 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami (13 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 i) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przedborza na lata 2007- 2013

 Po odczytaniu Uchwałę Nr XXV/146/08 przyjęto jednogłośnie 13 głosami Rady ( 13 obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

 j) w sprawie udziału Gminy Przedbórz w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego )” Uchwała Nr XXV/147/08 przyjęta została jednogłośnie (13 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 Ad. 8.

 Sprawy różne i wolne wnioski.

 - Przewodniczący Rady- Zbigniew Słoniewski odczytał pismo mieszkańców Starej Wsi z podziękowaniem dla Burmistrza Miasta za dokonanie zmian poprawiających jakość życia, szczególnie za zorganizowanie połączenia autobusowego dla dzieci uczęszczających do szkół.

 - Sołtys Gawron z Mojżeszowa – poruszył sprawę likwidacji wspólnoty wsi i podziału 12 h lasu dla członków wspólnoty, wnioskował również o naprawę dróg.

 - Pan Zbigniew Wilk z ul. Pocztowej w Przedborzu – poruszył sprawę posesji nr 25 przy ul. Pocztowej, której właścicielem jest ZUK, gdzie schodzi się młodzież, która pije alkohol i dewastuje to miejsce. Nie ma tam bramy, którą należałoby założyć, żeby zapobiec tej sytuacji. Wjazd jest wspólny do posesji prywatnych, jak i do posesji ZUK-u.

 – Dyrektor ZUK - Roman Waśniewski, zapytany przez radnego powiatowego Ireneusza Krasia jak mógłby pomóc w tej sytuacji, odpowiedział, że nie jest to sprawa na sesję i gdyby Pan Wilk zgłosił się do niego wcześniej, ta sprawa byłaby już załatwiona.

 - Przewodniczący Zbigniew Słoniewski dodał, że Dyrektor przyjmie Pana Wilka w zakładzie.

 - Pani Sołtys Zięba – wnioskowała kolejny raz o założenie dryn na przejeździe do łąk na Wygwizdowie – Burmistrz odpowiedział, że są już środki i będzie to zrobione.

 - Sołtys Baran z Nosalewic – zapytał o obiecywane przystanki na wsiach – odp.: W czasie wakacji będzie to realizowane.

 - Pani Sołtys Pełka – spytała, kiedy będzie naprawiana droga na Tarasie – odp.: Powiat robi teraz drogi na Wojciechowie i w Borowej, potem będą Góry Mokre i dopiero potem ta strona gminy.

- Radny Mąkosa – spytał, kiedy zaplanowane jest doprowadzenie wody do kilku domów przy ul. Turystycznej - odp. Burmistrza: Robione są już projekty.

Radny wnioskował także o postawienie znaku zakazu wjazdu przy zalewie, spytał również czy podpisaliśmy już z powiatem umowę na kostkę i czy będzie robiona ulica Częstochowska? Radny Mąkosa dodał, wracając do remontów dróg powiatowych, że może doczekamy się w końcu kiedyś, że powiat zrobi nam drogę na Częstochowskiej i przy okazji też tę nieszczęsną zapadającą się studzienkę. – odp.: Będziemy składać wniosek o zmianę organizacji ruchu w kilku miejscach miasta i dopiero wtedy znaki zostaną ustawione. Jeśli chodzi o kostkę podpisana jest umowa w ramach porozumienia na 130 m kostki w Górach Mokrych, natomiast wicestarosta przyrzekł, że pierwsze rezerwy kostki trafią do Przedborza na Częstochowską.

Radny Mąkosa zapytał czy jest już ogłoszony przetarg na czyszczenie zalewu – odp. Tak, mówiłem o tym w sprawozdaniu.

 Radny, jako przedstawiciel Koła Wędkarskiego w Przedborzu, wyraził chęć zorganizowania spotkania z Burmistrzem Miasta w celu omówienia spraw związanych z czyszczeniem zalewu.

Radny Mąkosa, wracając do sprawy ZUK-u, w której Rada miała podjąć decyzję do 15 maja, poprosił Burmistrza, aby uzasadnił, dlaczego mamy dalej czekać i co mamy dalej robić.

 – Burmistrz Miasta: Jestem zdania, żeby niczego nie robić pospiesznie. Z płynnością finansową zakładu nie jest dobrze, poprawi się dopiero jak zaczną realizować te wszystkie inwestycje, a jest ich sporo. Dobrze by było zakończyć je, żeby płatności były zrealizowane. Lepiej byłoby poczekać do końca roku budżetowego i w tym czasie przygotować się do tego tematu. Będziemy wtedy wiedzieć dokładnie, jak stoi ZUK z finansami. Będziemy też wtedy mogli uwzględnić zakup koparki, więc będzie jakiś sprzęt. Jaki jest sens przekształcania zakładu w zadłużeniu? Poza tym mamy jeszcze miesiąc, żeby osoby, zgłoszone do rady nadzorczej, zdobyły uprawnienia.

- Radny powiatowy Kraś – spytał Dyrektora ZUK czy do końca roku zakład odzyska płynność finansową – odp.: Na dzień dzisiejszy Burmistrz nie ma umocowania prawnego do przekształcania zakładu. Uchwała z 2004 roku powinna zostać uchylona i powinna być podjęta nowa uchwała upoważniająca Burmistrza do przekształcenia.

 - Radny Cieciura powiedział, że głównym zadłużeniem zakładu jest 80 tyś zaległości za nieopłaconą wodę.

- Radny Trzeciak – wracając do sprawy zalewu, zaproponował, żeby wyciąć strasznie szpecące chaszcze na odcinku od Państwa Bieleckich Część tych najbardziej zarośniętych działek jest bowiem własnością Skarbu Państwa.

Radny spytał także co będzie ze scaleniem działek pomiędzy ulicą Radomszczańską i Częstochowską oraz kiedy ruszy budowa ulicy Nowej – odp.: Osoba odpowiedzialna przygotowuje wstępne projekty tych podziałów. Odnośnie ulicy Nowej – będzie robiona jeszcze w tym roku, projektant kończy projekt.

 Radny Trzeciak poprosił o wyrównanie i utwardzenie ulicy Słonecznej – odp.: Nie ma jeszcze sprzętu. Jak będzie robiona Wola Przedborska to równiarkę i walec skieruje się też na Słoneczną.

 Radny podziękował także za lampę przy ul. Radomszczańskiej, ale dodał, że nie spełniło to oczekiwań ludzi, gdyż lepiej byłoby, żeby ta lampa znajdowała się po drugiej stronie drogi. – odp.: Na to musimy zrobić projekt.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz – prosił, żeby elektryk zajął się zabezpieczeniem powyciąganych kabli z lamp na ul. Spacerowej, poruszył także sprawę znaków drogowych, których brakuje na drogach gminnych, ale i drogach powiatowych (chodzi głównie o Taras, Budy Nosalewickie i Zuzowy).

 Wiceprzewodniczący spytał czy jest już zrobiony projekt na wodociąg na Miejskich Polach – odp.: Jest jeszcze robiony.

 Wiceprzewodniczący Rady przypomniał również o drodze na Miejskich Polach, która miała być dokończona, a przebiega po gruntach o nieustalonej własności.

 - Radny Mąkosa – poprosił, żeby posprzątać nad zalewem przed Dniem Dziecka i organizowanymi z tej okazji zawodami wędkarskimi dla dzieci. Radny dodał jeszcze, wracając do tematu przekształcenia ZUK-u w spółkę, że wolałby, aby zakład był sprywatyzowany od lipca, ale jeśli mielibyśmy zrobić to na szybko i źle, jak mówił Pan Burmistrz, to poczekamy jeszcze. Ale zróbmy to, bo ta sprawa wlecze się już zbyt długo, pokażmy, że w Przedborzu da się sprywatyzować ZUK.

 - Radny Powiatowy Kraś – powiedział, że należy przygotować harmonogram prac związanych z przekształcaniem zakładu, bo jeśli będziemy pracować bez kalendarza, to nic z tego nie wyjdzie. Radny spytał także o boisko „Orlik 2012” – czy były prowadzone rozmowy z firmami, które to wykonują i na jakiej podstawie to jest oszacowane. – odp. Burmistrza: Nie można mówić o oszacowaniu czy też nie, ponieważ każdy teren jest inny, np.w Radomsku ta inwestycja będzie droższa, bo będą też robić boisko do piłki ręcznej. O tym czy to jest doszacowane czy nie powiedzą przetargi, które wyłonią wykonawców. Centralnie było to szacowane przez Warszawę.

 Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 20 maja 2008 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 886
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-26 13:02:32
Czas publikacji: 2009-03-26 13:02:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak