Sesja XXIX z dnia 12 września 2008r. 

 
 

Uchwała Nr XXIX/165/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 12 września 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 160 032,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 160 032,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 19 199 103,45

wydatki 20 387 165,45

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

1.1 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Wprowadza się zadanie inwestycyjne do budżetu pod nawą „ Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju” wykazane w poz. Nr 1 w wysokości 140 000,00,

1.2 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. „Zakup zestawu komputerowego” wykazane w poz. Nr 1 w kwocie 3 600,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 21 116 581

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 766
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-11-19 09:14:59
Czas publikacji: 2008-11-19 09:14:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak