Sesja XXX z dnia 30 września 2008r. 

 
 

 Uchwała Nr XXX/166/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 30 września 2008 r.

 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

  Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

 § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 444 656,15

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 444 656,15

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 § 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2 a w wysokości 375 962,26

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 •   dochody ogółem 19 643 759,60

w tym:

dochody majątkowe 1 257 469,00

dochody bieżące 18 386 290,60

 •   wydatki 20 831 821,60

§ 5.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1.  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność- Dokonuje się zmiany
w źródłach finansowania zadania wykazanego w poz. Nr 1 pn.
”Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie (Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola ( 2 sieci),Wierzchlas poprzez wprowadzenie środków uzyskanych z umorzenia w kwocie 30 625,00

 1.  Dział 600 – Transport i łączność 

2.1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia środków na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Remont chodników
w gminie przy drogach powiatowych” w wysokości 18 000,00,
 

2.2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się następujących zmian:

 • zwiększenia środków w kwocie 3 500,00 na zadanie wykazane  

w pozycji Nr 3 pn. „Przebudowa drogi –Stara Wieś”,

 •  dokonuje się zmniejszenia na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 4 pn. „Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche, Piskorzeniec oraz ul. Cegielnianej w wysokości 31 500,00,

 •  zwiększa się środki na zadanie wykazane w pozycji Nr 6 pn.
  ” Przebudowa ul. Browarnej w Przedborzu w wysokości 21 900,00

 1.  Dział 630 –Turystyka 

3.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 1 pn. „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza”
w kwocie 66 425,00

 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się wprowadzenia środków na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach”

 w wysokości 12.000,00

 1.  Dział – 710 – Działalność usługowa 

5.1.Rozdział 71095 –Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Targowisko Miejskie”

 w wysokości 33 800,00 

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 

6.1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – dokonuje się zwiększenia środków na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa Zespołu Szatniowego” w wysokości 3 800,00 

7. Dział 900 – Gospodarka Komunalna 

7.1. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap I w wysokości 11 168,00

§ 6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego –Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 340 000,00

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, XXIX/165/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych
w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 21 032 888,00

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2a,    Załącznik nr 2,    Załącznik nr 3,    Załącznik nr 4,    Załącznik nr 5


 

Uchwała Nr XXX/167/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Przedbórz oraz aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Przedbórz i planów miejscowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 ), po zasięgnięciu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Radomsku, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Analizę zmian z zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Przedbórz ”, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uznaje, iż Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Przedbórz uchwalone uchwałą Nr XVII/122/99 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 1999 roku i zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr X/59/07 z dnia 16 maja 2007 roku nie wymaga uaktualnienia.

§ 3. Uznaje, iż obowiązujące dla terenu miasta i gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej w Przedborzu:

- Nr XXX/147/97 z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza ( Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 10 października 1997 r. Nr 35 poz. 110 ),

- Nr XXVI/166/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2001 r. Nr 3 ) - dla części miejscowości Stara Wieś,

- Nr XXVI/167/2000 z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania terenów rekreacyjnych położonych nad zalewem w Przedborzu z jednoczesną zmianą fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2001r. Nr 3),

- Nr XXIX/205/2001 z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania budownictwa jednorodzinnego "Majowa Góra" w Przedborzu z jednoczesną zmianą fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 maja 2001 r. Nr 71, poz.719),

- Nr XXIX/206/2001 z dnia 30 marca 2001 r.. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 maja 2001 r. Nr 71 poz.720 ),

- Nr XXXI/221/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 sierpnia 200 1r. Nr 148 poz.1890 ),

- Nr XXXIII/247/01 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. Nr 94 )- dotyczy części miejscowości Taras,

- Nr XXXIX/283/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2002 r. Nr 120 poz.1908 ) są aktualne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza

.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


 

Uchwała Nr XXX/168/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Przedborzu w obrębie nr 1 pomiędzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1 i art. 14 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego pomiędzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta, przewidzianego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, handel, usługi, rzemiosło.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny Nr 1, przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

§ 3. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidzianych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

Uchwała Nr XXX/169/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu w obrębie geodezyjnym Nr 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 153/20 o powierzchni 181 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW PT1R/00038136/4 wraz z udziałem wynoszącym 2/32 części w działce nr 153/33 o powierzchni 3509 m2 położonej w Przedborzu w obrębie nr 5, stanowiącej grunt przeznaczony pod urządzenie drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW PT1R/00050114/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXX/170/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Przedborzu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) i pkt 15, art.40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz.779, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 130 poz. 1190), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Straż Miejską w Przedborzu i wprowadza się ją w struktury Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§ 2. Nadaje się Straży Miejskiej w Przedborzu regulamin określający jej zadana i strukturę organizacyjną – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik


 

Uchwała Nr XXX/171/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 września 2008 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; zmiany: z 2007r. Dz. U. Nr 23, poz. 136, Dz. U. Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Dz. U. Nr 54 poz. 326 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę obejmującą działkę ewidencyjną nr 126 w obrębie geodezyjnym Żeleźnica, gmina Przedbórz, o długości 0,317 km.

2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.


 

UCHWAŁA NR XXX/172/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 września 2008r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560).

Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto Przedbórz zaciąga kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 973 062,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 163 135,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych), których spłata umożliwi realizację zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2008r.

§ 2. Kredyt będzie spłacany w latach 2009 – 2018 z dochodów własnych gminy lub z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Kredyt określony w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania czynności formalno-prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez gminę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Liczba odwiedzin : 922
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-11-19 15:02:24
Czas publikacji: 2008-11-19 15:02:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak