Sesja XXXI z dnia 29 października 2008 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXI/173/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 370 116,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 370 116,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

 •  dochody ogółem 20 032 281,60

w tym:

 dochody majątkowe 1 297 469,00

 dochody bieżące 18 734 812,60 

 •  wydatki 21 220 343,60

 § 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach: 

 1.  Dział 600 – Transport i łączność

1.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 5 pn. Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu” w wysokości 20 000,00 

 1.  Dział 630 – Turystyka 

2.1. Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 2 pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu” w wysokości 4 360,00 

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.1.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „ Wykup gruntu w Przedborzu w obrębie 7, działka nr 32/4 o powierzchni 886 m2 „ w wysokości 15 000,00 

4. Dział 750– Administracja publiczna  

4.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 4 pn. „Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy) w wysokości 20 000,00 

 1. Dział – 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa  

5.1.Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – dokonuje się zwiększenia planu nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 3 pn. „Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244” w wysokości 90 000,00

 6.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

6.1. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych w wysokości 100,00 na zadanie wykazane w poz. Nr 1 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy linii oświetlenia ulicznego przy. ul. Stodolnianej” 

7. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

7.1. Rozdział 92601– Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu nakładów na 2009 r. na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn.” Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 450 000,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, XXIX/165/08, XXX/166/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 21 583 628,00 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3


Uchwała Nr XXXI/174/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 października 2008 roku

 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 ) Rada Miejska w Przedborzu na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w brzmieniu jak niżej:

 1.  Stawka opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Przedbórz dla gospodarstw domowych na cele socjalno-bytowe wynosi 1,76 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 2.  Stawka opłaty za 1 m3 wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (produkcję, usługi, handel, działy specjalne rolnictwa itp.) wynosi 2,37 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 3.  Wprowadza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za każdy wodomierz podlegający odczytowi przez inkasenta w podanych niżej wysokościach: 

1) średnica wodomierza do 40 mm opłata 0,80 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości; 

2) średnica wodomierza od 40 mm do 50 mm opłata 4,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości; 

3) średnica wodomierza powyżej 50 mm opłata 14,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 1.  Wprowadza się stałą miesięczną opłatę abonamentową dla gospodarstw domowych nieposiadających wodomierza w wysokości 40 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Usług Komunalnych.


 

Uchwała Nr XXXI/175/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 października 2008 roku

 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 24 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 ) Rada Miejska w Przedborzu na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w brzmieniu jak niżej:

 1. Stawka opłaty za 1 m³ ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz od gospodarstw domowych, szkół, przedszkola, jednostek budżetowych wynosi 3,21 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 2. Stawka opłaty za 1 m³ ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, produkcyjną, usługową, handlową i działów specjalnych rolnictwa wynosi 3,75 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Usług Komunalnych.


 

Uchwała Nr XXXI/176/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 października 2008 roku

 
w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214. poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 679, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, z 2004 r. Nr 96, poz. 874) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się, że opłata za zrzut nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego do gminnej oczyszczalni ścieków wynosi:

 1) od nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli, jednostek budżetowych – 6,66 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości za 1m³;

 2) od nieczystości ciekłych pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (produkcyjną, usługową, handlową) – 7,14 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości za 1m³.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 § 3. Traci moc uchwała Nr XXX/228/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Usług Komunalnych.


 

Uchwała Nr XXXI/177/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214. poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 6, ust. 2 – 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zmiany: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 i Nr 180, poz. 1495), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości:

 1.  121,96 zł brutto za m³;

 2.  13,55 zł za pojemnik 110 L.

 § 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1 w wysokości:

 1.  65,40 zł brutto za m³;

 2.  7,28 zł za pojemnik 110 L.

§ 3. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości:

1) za odbiór 1 m³ nieczystości ciekłych przy odległości do 3 km - 13,91 zł brutto,

2)  za 1 km dojazdu do klienta (odległość powyżej 3 km) – 2,14 brutto.

 2. Właściciel nieruchomości ponosi również koszt zrzutu nieczystości ciekłych na oczyszczalnię w wysokości określonej przez Radę Miejską w Przedborzu w odrębnej uchwale.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 § 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 Uchwała Nr XXXI/178/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175 poz.1462, Nr 179 poz. 1484, z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730 ), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. W uchwale nr XVIII/99/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się § 1 pkt.2 lit. b, który otrzymuje brzmienie:

 „b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.


 Uchwała Nr XXXI/179/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr,173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zmiany z 2005 r. Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Przedbórz na rok 2009, obniża się z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1q.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.


 Uchwała Nr XXXI/180/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz działki nr 118/2 położonej w obrębie geodezyjnym Nosalewice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy notarialnej kupna przez Gminę Przedbórz działki nr 118/2 o powierzchni 2357 m2 będącej własnością Bogdana Będkowskiego. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 21770.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXXI/181/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w obrębie geodezyjnym Stara Wieś


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 11, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy darowizny przez Gminę Przedbórz od Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego w Łodzi działki nr 33/1 o powierzchni 0,0083 ha i działki nr 34/3 o powierzchni 0,1751 ha położonych w obrębie geodezyjnym Stara Wieś, dla których to w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW PT1R/00050876/3.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XXXI/182/08

 Rady Miejskiej w Przedborzu

 z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na skorzystanie z przysługującego Gminie Przedbórz prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Przedborzu w obrębie nr 7, stanowiącej działkę nr 32/4 o powierzchni 886 m², uregulowaną w KW PT1R/00071472/4, zbywanej przez Marka i Małgorzatę Smoląg, zam. Czermno ul. Kościelna110 na rzecz Roberta Dziuby, zam. Przedbórz ul. Krakowska 19. Numer warunkowej umowy sprzedaży- Repertorium A Nr 4593/2008 z dnia 01.10.2008r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XXXI/183/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pod nazwą ,,Wesołe przedszkolaki” -upowszechniającego edukację przedszkolną oraz podnoszącego jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Przedbórz w ramach Priorytetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Przedborzu do podejmowania czynności związanych z realizacją wskazanego wyżej projektu

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 124 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2005r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz . 1457, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkursowy projekt pod nazwą ,,Wesołe przedszkolaki” - upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Przedbórz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemnie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej-projekty.

§ 2. Całkowita wartość projektu wynosi 250.750,00 zł ( słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ), w tym wkład własny Beneficjenta w projekcie, określony we wniosku o dofinansowanie, stanowi kwotę 14.970,00 zł ( słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych ).

§ 3. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Przedborzu do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu, określonego w § 1, a w szczególności do:

 1. zawarcia umowy o dofinansowanie realizacji projektu,

 2. kierowania i koordynowania realizacją projektu,

 3. dokonywania zmian i modyfikacji w projekcie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Liczba odwiedzin : 872
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-11-25 09:46:40
Czas publikacji: 2008-11-25 09:46:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak