Ogłoszenie z dnia 17.07.2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

 
 

Przedbórz dnia 17.07.2008r.

Znak:SG- 7223/20/08

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17.07.2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Burmistrz Miasta Przedborza o g ł a s z a, że z zasobu nieruchomości Gminy Przedbórz przeznacza się do wydzierżawienia na okres 2 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy grunt o powierzchni 2201m2 stanowiący działki nr:55/1,54/2,55/2,54/3,70/2 położone w Przedborzu obręb nr 6 (teren muszli koncertowej).

Nieruchomość jest własnością Gminy Przedbórz zgodnie z zapisami w księdze wieczystej KW 76324.

Wyżej opisany grunt przeznacza się do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej - parku rozrywki dla dzieci i młodzieży.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowego gruntu ustalona w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8.09.2006r.zmienioną uchwałą Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 lipca 2008r. wynosi 537,04 zł z podatkiem VAT/czynsz netto – 440,20 zł, podatek VAT 22% - 96,84 zł/.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry za pierwszy miesiąc dzierżawy w terminie 7 dni od podpisania umowy, za drugi miesiąc dzierżawy w terminie 7 dni od rozpoczęcia drugiego miesiąca dzierżawy.

Czynsz będzie podlegał zmianie w trakcie trwania dzierżawy w przypadku zmiany wyjściowych stawek czynszu dokonanych przez Radę Miejską w Przedborzu.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany będzie regulować wszelkie daniny publiczne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, a także inne świadczenia wynikające z dzierżawy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do używania przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z przeznaczeniem, na jakie została nieruchomość wydzierżawiona i Dzierżawca nie będzie mógł oddać dzierżawionej nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania ani jej poddzierżawiać bez zgody Wydzierżawiającego.

Dzierżawa będzie mogła być wypowiedziana przez Wydzierżawiającego przed upływem terminu, na jaki grunt został wydzierżawiony w przypadku, gdy nieruchomość ta będzie niezbędna na cele szczególnie ważne dla potrzeb gminy bądź użytkowania jej niezgodnie z przeznaczeniem, na jakie nieruchomość została wydzierżawiona.

W okresie wywieszenia wykazu osoby chętne do wydzierżawienia nieruchomości mogą składać podania o jego wydzierżawienie.

W przypadku złożenia więcej niż jednego podania w terminie wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 sierpnia 2008r. włącznie o wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości objetej wykazem, jej wydzierżawienie odbędzie się w drodze przetargu.

W przypadku złożenia jednego podania o wydzierżawienie umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania wykazu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 21 dni, tj. od dnia 17 lipca 2008r.do dnia 7 sierpnia 2008r., na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.,na dwóch słupach ogłoszeniowych w m.Przedbórz oraz informację o wykazie podaje sie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101,

tel. 0 44 781 22 61 do 65.

Ogłoszenie SG- 7223/20/08

 

Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-17 11:46:16
Czas publikacji: 2008-07-17 11:46:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak