Przedbórz, dn. 25 lipca 2008 r. Znak: I.R.Ś. – 7624/55/08 Inform... 

 
 

Przedbórz, dn. 25 lipca 2008 r.

Znak: I.R.Ś. – 7624/55/08

Informacja

o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji

W związku z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczona została informacja o złożonym przez Pana Wojciecha Wyciszkiewicza, zam. Jabłonna 30, 97-570 Przedbórz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

hodowli bydła mlecznego w liczbie 74 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) wraz z budową budynku inwentarskiego (obory) na działce nr 2585 w obrębie geodezyjnym Jabłonna, gm. Przedbórz.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dnia od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, pok. 7 w godz. 8.00 – 15.00.

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Informacja

 

Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-25 15:09:46
Czas publikacji: 2008-07-25 15:09:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak