Obwieszczenia z dnia 07.08.2008r. 

 
 

 

Znak: SL-7331/44/08

Przedbórz dnia 07.08. 2008r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

zawiadamiam, że z dniem 01. 08. 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul. Pocztowa 30 - na kotłownię zasilaną dodatkowo olejowo oraz budowie komina do tej kotłowni na działce o Nr 8/3 w obrębie nr 6.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

 

 

Obwieszczenie SL-7331/44/08


Znak: SL-7331/43a/08

Przedbórz dnia 07.08. 2008r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. /stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

zawiadamiam, że z dniem 01. 08. 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Gaju na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju na działce Nr ewid.180 zlokalizowanej w miejscowości Gaj, gm.Przedbórz.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Obwieszczenie SL-7331/43a/08

 

Liczba odwiedzin : 861
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-08-07 15:27:23
Czas publikacji: 2008-08-07 15:27:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak