Zarządzenie Nr 72/08 

 
 

Zarządzenie Nr 72/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową drogi wewnętrznej przy rozbudowywanym kompleksie szkolnym przy Szkole Podstawowej w Przedborzu


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Artur Kosmki - Członek Komisji

Antoni Auguścik - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Eugeniusz Mądry

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „budowa drogi wewnętrznej przy rozbudowywanym kompleksie szkolnym przy Szkole Podstawowej w Przedborzu".

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 21-10-2008 r. o godz. 10.00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-08 15:23:40
Czas publikacji: 2009-01-08 15:23:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak