Zarządzenie Nr 73/08 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 73/2008

 Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 16.10.2008


w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Przedbórz oraz merytorycznego opracowania Planu Działania i oferty konkursowej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz.1844 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, z 2008r. Nr 70, poz. 416) oraz Porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 roku o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Przedbórz, zarządzam, co następuje :

§1.

1. Powołuję Zespół Roboczy (zadaniowy) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Przedbórz, w następującym składzie:

1) Wojciech Karbownik - Koordynator PIS w gminie (Przewodniczący zespołu),

2) Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Gminy,

3) Elżbieta Koska - Kierownik M-GOPS

4) Paulina Mularczyk - Urząd Gminy (osoba odpowiedzialna za promocję Programu Integracji Społecznej wśród mieszkańców w mediach ),

5) Aleksandra Bartecka - osoba odpowiedzialna za organizację konkursów,

6) Paweł Olczyk - osoba odpowiedzialna za wprowadzenia danych do systemu MIS.


2. Do zadań Zespołu Roboczego ds. Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Przedbórz należy:

1) Współpraca z Konsulatem Regionalnym w zakresie realizacji Programu, w tym zapewnienie warunków dla realizacji działań podejmowanych na terenie gmin;

2) Opracowanie harmonogramu działań oraz planowanych zadań i zakresu odpowiedzialności dla członków Zespołu Roboczego przy współpracy z Koordynatorem PIS w gminie (Przewodniczącym Zespołu),

3) Podjęcie działań promocyjnych na terenie całej gminy, a także w różnych środowiskach społecznych;

4) Informowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych pozarządowych wdrażaniu PIS na organizowanych w tym celu spotkaniach, na swoich stronach internetowych, na tablicach ogłoszeń i w lokalnych publikacjach wydawanych przez gminę.

5) Formalne przygotowanie Planu Działania opracowanego merytorycznie przez Zespół ds. Opracowania/Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i merytorycznego opracowania Planu Działania.

6) Ogłaszanie zaproszeń do składania ofert, przyjmowanie i ocenę ofert, podpisywanie kontraktów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z usługodawcami;

7) Przesyłanie do RCPS w Łodzi informacji służących planowaniu finansowemu;

8) Przesyłanie do RCPS w Łodzi wniosków przekazanie środków finansowych wraz z odpowiednią dokumentacją, zgodnie z procedurami określonymi w Rozdziale nr 3 Podręcznika Programu Integracji Społecznej;

9) Prowadzenie monitoringu realizacji działań w gminie;

10) Sporządzanie sprawozdań finansowych i operacyjnych dotyczących realizacji Programu i przedstawienie ich do przeglądu RYPS w Łodzi, zgodnie z procedurami określonym w Rozdziale nr 3 Podręcznika Programu Integracji Społecznej;

11) Obsługę on - linę informatycznego systemu monitorowania i zarządzania operacyjnego i finansowego MIS;

12) Przyjmowanie i akceptację pod kątem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych wpływających od usługodawców;

13) Przygotowywanie i Przedstawienie RCPS w Łodzi do zatwierdzenia wniosków wniosków przekazanie środków dotacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki zgodnie z procedurami opisanymi w podrozdziale 3.2 Podręcznika PIS.

14) Przyjmowanie środków PPWOW z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płacenie dostawcom usług.

15) Prowadzenie rachunkowości związanej z realizacją usług;

16) Prowadzenie szczegółowych ksiąg, danych i rachunków finansowych zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi księgowości i opracowanie kwartalnych bilansów środków w odniesieniu do środków PPWOW, stanowiących rozliczenie środków uzyskanych z budżetów Urzędów Wojewódzkich;

17) Przygotowywanie i przekazywanie RCPS kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i operacyjnych dotyczących realizacji Programu zgodnie z procedurami określonymi w podrozdziale 3.3 Podręcznika PIS.

18) Terminowe i dokładne wprowadzanie do systemu MIS wszelkich niezbędnych danych dotyczących realizowanego w gminie Programu Integracji Społecznej. Informacje należy wprowadzać na bieżąco, a dane należy zweryfikować do 10 dni od zakończenia każdego miesiąca.

19) Wykorzystanie systemu MIS do monitorowania realizacji Projektu/projektów w ramach Programu Integracji Społecznej. Służą temu raporty z systemu oraz możliwość przeglądania poszczególnych danych.


3. Koordynator PIS w gminie (Przewodniczący Zespołu Roboczego) określi podział zadań między członków Zespołu oraz ustali harmonogram realizacji zadań.


§2.

Wykonywanie zarządzenia powierzam Wojciechowi Karbownikowi koordynatorowi Programu Integracji Społecznej w Gminie Przedbórz.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Liczba odwiedzin : 770
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-12 12:22:23
Czas publikacji: 2009-01-12 12:22:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak