Zarządzenie Nr 75A/08 

 
 

Zarządzenie Nr 75/A

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 07 listopada 2008r


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Przedbórz w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 oraz 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Przedborza zarządza co następuje:

§ 1. Z dniem 12 listopada 2008r udziela pełnomocnictwa p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Pani Renacie Łuczyńskiej oraz w razie jej nieobecności pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku terapeuty Pani Annie Grzegorczyk do reprezentowania Gminy Przedbórz przy realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, pt. "My też możemy- aktywna integracja mieszkańców gminy Przedbórz, Ręczno, Łęki Szlacheckie i Masłowice", w szczególności do: formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie ww. projektu, składania oświadczeń woli, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Wdrażającą, t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem ww. Projektu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne} w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-13 12:51:36
Czas publikacji: 2009-01-13 12:51:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak