Sesja XXXII z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXII/184/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 40 518,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 1

 § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 40 518,00zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 20 139 774,60

w tym:

dochody majątkowe 1 297 469,00

dochody bieżące 18 842 305,60

  • wydatki 21 327 836,60

§ 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo 

1..1Rozdział 01095- Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania pod nazwą „Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie (Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci) poprzez zmniejszenie środków budżetu miasta, a wprowadzenie środków z tytułu pożyczki w wysokości 215 000,00 

  1. Dział 600 – Transport i łączność

2.1.Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się:

zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 5 pn. „ Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu” w wysokości 20 000,00

2.2.Dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 8 pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odcinka ul. Mostowej „ na 2009 r. w wysokości 750 000,00

3. Dział 630 – Turystyka

3.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zmniejszenia na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. ”Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza” poprzez zmniejszenie
w wysokości 15 000,00

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.1. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach”

 w wysokości 700,00

 

5. Dział 750 – Administracja publiczna

  5.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 4 pn. ”Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy)” w wysokości 16 500,00

 

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

 6.1. Rozdział 80104- Przedszkola – dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 1 pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Przedszkola” w wysokości 3 500,00

 

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, XXIX/165/08, XXX/166/08, XXXI/173/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 21 569 328,00

§6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 273 877,00 z przeznaczeniem na:

  1.  występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500 000,00 

  2.  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 163 135,00 

  3.  planowany deficyt budżetu 1 188 062,00   

  4.  obsługę długu publicznego 422 680,00 

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3


Uchwała Nr XXXII/185/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111), art. 10 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz. 1775, z 2008r. Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz. 730), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych.

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 630,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a)z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

- o liczbie osi jezdnych dwie 600,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy 1.050,00 zł

- o liczbie osi jezdnych cztery i więcej 1.700,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.300,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy 1.580,00 zł

- o liczbie osi jezdnych cztery i więcej 2.454,00 zł

 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł

- powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton 700,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton 1.000,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.412,00 z

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.246,00 zł

b) powyżej 36 ton, które mają:

- dwie osie jezdne 1.412,00 zł

- trzy osie jezdne i więcej 1.724,00 zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.900,00 z

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.724,00 zł

b) powyżej 36 ton, które mają:

- dwie osie jezdne 1.938,00 zł

- trzy osie jezdne i więcej 2.500,00 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- od 7 ton i poniżej 12 ton 500,00 zł

7. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna 320,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 900,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 678,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna 320,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.200,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.000,00 zł

8. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna 562,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.292,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 942,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna 562,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.750,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.300,00 zł

9. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/100/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 386 poz. 3857).

§ 4. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2009 roku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2009 roku.


 

Uchwała Nr XXXII/186/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

 

 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111) w związku z art. 174 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w wysokości 1,64 zł do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu.

 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie na rok budżetowy 2009.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Zakładzie Usług Komunalnych.


 

 Uchwała Nr XXXII/187/08

Rady Miejskiej w Przedborzuz

dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz zwany dalej regulaminem wynagradzania nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz, zwany dalej regulaminem przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulaminy, o których mowa w § 1 – 2 obowiązują od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 roku. 

Załączniki: nr 1 i nr 2


 

Uchwała Nr XXXII/188/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku

- Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.);

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Przedborza,

3) szkole, przedszkolu, placówce oświatowej - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole i placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz,

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkół, o których mowa w pkt. 3 oraz emerytów i rencistów.

§ 2. 1. Ze środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Przedbórz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej może skorzystać nauczyciel, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) choruje na chorobę przewlekłą (zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę przewlekłą);

2) korzysta ze specjalistycznej pomocy medycznej;

3) przebieg choroby jest długotrwały ( powyżej jednego miesiąca );

4) uległ wypadkowi, w wyniku którego poniósł uszczerbek na zdrowiu;

5) jego stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu w wyniku np.: zawału, wylewu itp.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane są w danym roku budżetowym.

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

4. Świadczenie może być przyznane nauczycielowi raz w roku kalendarzowym.

5. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach chorób, pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku budżetowym.

6. Wysokość świadczenia nie może być niższa od 300 zł i wyższa od 1000 zł.

 § 3. 1. Świadczenie przyznaje Burmistrz biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

1) przebieg choroby;

2) okoliczności związane z przebiegiem choroby (np. dojazdy do lekarza);

3) poniesione koszty leczenia (np. zakup lekarstw);

4) pobyt w szpitalu;

5) konieczność dalszego leczenia w domu;

6) stosowanie specjalnej diety.

2. Pisemny wniosek o przyznanie świadczenia zainteresowany nauczyciel składa Dyrektorowi szkoły, przedszkola i placówki oświatowej, w której jest zatrudniony.

3. Nauczyciel zlikwidowanej szkoły składa wniosek o przyznanie świadczenia Dyrektorowi szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której korzysta ze świadczeń socjalnych.

4. Do wniosku załącza się:

1) zaświadczenie lekarskie wydane w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc przed terminem złożenia wniosku;

2) kserokopie dokumentów przebiegu choroby.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Złożone wnioski Dyrektor przekazuje w terminie 7 dni Burmistrzowi, który w terminie 14 dni od ich otrzymania podejmuje decyzję w sprawie przyznania świadczenia.

2. Decyzję, o której mowa w ust.1 Burmistrz podejmuje po zapoznaniu się z dołączonymi do wniosku dokumentami, w granicach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 5. Decyzja, o której mowa w § 4 nie jest decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługują od niej żadne środki zaskarżenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik


 

Uchwała Nr XXXII/189/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie: podziału i przeznaczenia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430 ), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.  Przyjmuje się Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Wnioski dotyczące dofinansowania dokształcania nauczycieli rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

Uchwała Nr XXXII/190/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203; Nr 120 poz.1055; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 102 poz. 1055; Nr 175 poz. 1457; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873; Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135; Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 146; Nr 249 poz. 2104; Dz.U. z 2006r. Nr 94 poz. 651), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok, zwany dalej „Programem współpracy Gminy Przedbórz na 2009 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik


 

Uchwała Nr XXXII/191/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie zmian Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006 - 2010

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: w 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728; zmiany z 2008r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/246/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006-2010 w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

Uchwała Nr XXXII/192/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 121, z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz.1111 ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222; zmiany: z 2005r. Dz. U. Nr 160 poz. 1343, z 2006r. Dz. U. Nr 38 poz. 261, z 2008r. Dz. U. Nr 73 poz. 430), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty, tj.:

1) w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym, w skład którego wchodzą:

- Publiczne Gimnazjum w Przedborzu

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu

2) w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

3) w Publicznym Zespole Placówek Oświatowych w Przedborzu

4) w Przedszkolu Samorządowym w Przedborzu

w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) miesięcznie.

§ 2. Uzgadnia się przedstawioną przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz wymienionych w § 1 wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty w wysokości 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.


 

Uchwała Nr XXXII/193/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 listopada 2008r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. „c" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153,poz. 1271: z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568: z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203: z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457: z 2006 Nr 17 poz. 128, nr 181 poz.1337: z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218: z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420: z 2006 r. z Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832: z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 215.000 zł/ słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych/ na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n. " Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Grobla ".

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2009 – 2013 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Postanawia się zabezpieczyć spłatę pożyczki, o której mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2008.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-15 15:07:58
Czas publikacji: 2009-01-15 15:07:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak