Zarządzenie Nr 11/09 

 
 

Zarządzenie Nr 11/2009

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 stycznia 2009 roku


w sprawie określenia szczegółowości rozliczania, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Wodno - Kanalizacyjnemu w Przedborzu - zakładowi budżetowemu Gminy Przedbórz


Na podstawie § 52 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2006 r. Nr 116 ppz. 783) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dotacja przedmiotowa na dopłatę do 1m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu przyznawana corocznie Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu będzie przekazywana na konto Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanego zadania.

§ 2.1. Wypłata dotacji przedmiotowej następuje poprzez podanie przez Zakład Wodno- Kanalizacyjny ilości dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w danym miesiącu pomnożonych przez uchwaloną stawkę dopłaty dotacji do 1m3.

2. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w terminie do 15 dnia miesiąca za dwa miesiące poprzednie, przekaże do Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu wniosek o wypłatę dotacji według szczegółowości podanej w załączniku nr 1 z zastrzeżeniem punktu 3.

3. W miesiącach listopadzie i grudniu dotacja zostanie wypłacona zaliczkowo w wysokości pozostałej na dany rok.

4. Wniosek sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym powinien być podpisany przez Głównego księgowego i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu Wodno- Kanalizacyjnego.

§ 3. 1. Dyrektor Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu, w terminie do dnia 25 lipca danego roku za okres od 01 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za okres od 1 lipca do 31 grudnia składa rozliczenie z wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) do Burmistrza Miasta Przedborza.

2. Zakład Wodno-Kanalizacyjny będzie przedstawiał rozliczenie z wykorzystania dotacji według szczegółowości podanej w załączniku nr 2.

3. Faktyczne wykonanie winno wynikać z ksiąg rachunkowych i potwierdzone musi być dokumentacją księgową.

4. Rozliczenie sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym powinno być zatwierdzone przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 4. Niewykorzystaną dotacje w danym roku budżetowym należy zwrócić w następnym roku budżetowym na rachunek dochodów jednostki do 31 stycznia z pisemnym uzasadnieniem przyczyn niewykorzystania dotacji.

§ 5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości Burmistrz Miasta Przedborza wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w wysokości i terminie określonym w art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 7. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza nr 8/2008 z dnia 23 stycznia 2008r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Liczba odwiedzin : 728
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-26 14:08:09
Czas publikacji: 2009-03-26 14:08:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak