Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Przedborzu 

 
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 ---------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 42/2009

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 9 marca 2009 r.


w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu w okręgu wyborczym Nr 3


Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Przedborzu w okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 17 maja 2009 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie Miasta Przedbórz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego


Wojewoda Łódzki

Jolanta CHEŁMIŃSKA

----------------------------------

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz.607, Nr 180.poz.1111

 

 Pozostałe informacje na stronie: Article/id,4414.html

 

Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-18 08:23:15
Czas publikacji: 2009-03-18 08:23:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak