Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2008 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 10 lipca 2008 roku


W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Grażyna Włoch - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Przedborzu

Pani Teresa Prymus – Główna księgowa SPZOZ w Przedborzu

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

mieszkańcy miasta oraz dziennikarze.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXVII sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad i zapytał czy ktoś chciałby wnieść do niego jakieś uwagi.

Radny Cieciura zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu – Pana Wojciecha Magdziarza, a następnie odczytał wniosek w sprawie odwołania Wojciecha Magdziarza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Wniosek motywowany jest upolitycznieniem przez Wiceprzewodniczącego części Rady należącej do koła gminnego PSL i manipulowaniem radnych przez osoby z zewnątrz. Radny zgłosił również wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w bloku uchwał w pkt. 6. podpunktów: f) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 czerwca 2008 r. wniesionej przez Panią Katarzynę Kościuk zamieszkałą w Nosalewicach gmina Przedbórz oraz g) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 lipca 2008 r. wniesionej przez Nosalewickie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Nosalewicach gmina Przedbórz.

Po odczytaniu porządku obrad ze zmianami Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie, w którym przyjęty został 9 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych ( na 14 obecnych radnych ).

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie 14 głosami, bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

 – przedstawił Pan Burmistrz.

 Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami przedstawili: z posiedzenia komisji połączonych - Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich - radna Zofia Będkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Michał Kieruzal.

Ad. 6.

 Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu – Pana Wojciecha Magdziarza.

    - Przewodniczący Rady - Józef Zbigniew Słoniewski poprosił o powołanie Komisji Skrutacyjnej do tajnego głosowania nad odwołaniem oraz wyborem nowego wiceprzewodniczącego Rady i zgłaszanie kandydatów do w/w komisji.

Zgłoszono radnych: K. Borciucha, A. Bobrasa i M. Kieruzala, którzy nie wyrazili zgody na udział w komisji oraz radnych: K. Zawiszę, W. Obarzanka i G. Trzeciaka, którzy zgodzili się na powołanie ich do Komisji. Grzegorz Trzeciak został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

- Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady –Wojciech Magdziarz, który ustosunkował się do sprawy jego odwołania: Nie jestem zaskoczony tym wnioskiem, od dawna o tym słyszałem i czekałem na to. Po wybraniu Rady były uzgodnienia, rozmawialiśmy, jak ma wyglądać współpraca z Panem Burmistrzem i myślałem, że będzie to jakoś wyglądać, ale niestety. Przez prawie rok pełniąc swoje obowiązki pełniłem również obowiązki Przewodniczącego Rady. Nie rozumiem czy te zastrzeżenia są do mnie jako radnego, czy wiceprzewodniczącego. Jako Wiceprzewodniczący zawsze starałem się należycie wywiązywać ze swoich obowiązków, nigdy nie upolityczniałem, każdy kto chciał zabrać głos zabierał, sesje były prowadzone, jak należy, przecież nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Do mnie, jako radego, to już jest inna sprawa. Wydaje mi się, że głównym powodem mojego odwołania jest to, że zostałem wybrany na prezesa powiatowego PSL w Radomsku. To po prostu niektóre osoby gryzie. Myślałem, że dzięki temu będziemy mogli więcej spraw dla Przedborza załatwić i będziemy dalej współpracować, ale niestety. Skoro radni uważają, że się na to stanowisko nie nadaję, to jest sprawa radnych. Jestem osobą, która robi to samo, co myśli. Poddaję się werdyktowi Rady i dziękuję za tę współpracę, bo ja byłem zadowolony ze współpracy z Wami. Rada zawsze jest polityczna, ale jeśli Pan Burmistrz uważa, że tylko jedna opcja ma monopol na prawdę, to trudno. Wybory będą za dwa lata, mam nadzieję, że mieszkańcy podejmą właściwą decyzję. Pan Burmistrz może się nie martwić - nie mam zamiaru startować na burmistrza. Mnie praca w PSL i w Lasach Państwowych w zupełności wystarcza. Zawsze jednak deklaruję swoją pomoc w razie możliwości jako prezes powiatowy PSL-u. Szkoda, że to się tak odbywa. Dziękuję za współpracę.

 - Burmistrz Miasta: Moim zdaniem, jeśli chodzi o jakieś utarczki polityczne, to słowo PIS na sali posiedzeń nie padło tutaj nigdy. Ja sprawy polityczne traktuję drugorzędnie. Najważniejsze jest działanie dla dobra gminy, gdyż to, co się zostawi, to jest nieważne czy ktoś był z PIS-u, PSL-u, bezpartyjny, czy z innego ugrupowania. Najważniejsze jest to czy coś wspólnie zrobiliśmy dla naszego miasta i gminy. Myślę, że mieszkańcy wybierali tak mnie, jak i radnych, żebyśmy reprezentowali mieszkańców. Okazało się, że niektórzy zaczęli reprezentować koło jakiegoś ugrupowania, a niektórzy radni są prywatną własnością jakiejś Pani radnej powiatowej, która tak twierdziła otwarcie na posiedzeniu. Tak że z mojej strony nie było nigdy upolityczniania Rady i nigdy w tym kierunku nie zmierzałem, bo to jest drugorzędna sprawa.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz dodał, że Klub Radnych PSL przy Radzie Miejskiej w Przedborzu działa legalnie w oparciu o Statut, wywiązując się ze wszystkich swoich statutowych obowiązków. Każdy radny jest wolnym człowiekiem, głosuje w oparciu o swoje własne sumienie, tak pisze w ustawie i tak jest. Jeżeli mówicie, że ja narzucałem swoją wolę radnym, to potwierdza się tylko jedna rzecz, że nie macie zastrzeżeń do mnie jako wiceprzewodniczącego, tylko jako do przewodniczącego Klubu Radnych PSL, członka PSL i członka władz powiatowych PSL. Odwołujecie mnie, rozumiem - polityka, macie większość, Wasza sprawa.

- Burmistrz uzupełniając swoją wypowiedź powiedział, że mieszkańcy wybierając radnych nie głosowali na radnych Klubu PSL. Ta zmiana nastąpiła podczas tej kadencji.

 - Wiceprzewodniczący Magdziarz: Ale głosowali na członka Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Grzegorz Trzeciak wyjaśnił, jak będzie przebiegało głosowanie, jak wygląda karta do głosowania i jak brzmi pytanie na karcie: „Czy jesteś za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu Wojciecha Magdziarza”, po czym nastąpiło głosowanie tajne wszystkich radnych, którzy pojedynczo po skreśleniu głosu wrzucali opieczętowane karty do urny.

- Burmistrz Miasta korzystając z możliwości i czasu, kiedy radni oddawali swoje głosy, powiadomił radnych o wczorajszym spotkaniu w Starostwie. W ub. roku Rada podjęła uchwałę o przejęciu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu. W styczniu 2007 r. Zarząd Powiatu, Burmistrz, Prezydium naszej Rady oraz radni powiatowi spotkali się w sprawie ustaleń odnośnie przejęcia zadań prowadzonych do tej pory przez starostwo. Podjęto decyzję, że za bursę szkolną i schronisko młodzieżowe gmina przejmie część dróg powiatowych, które nie spełniały kryteriów dróg powiatowych. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie i aktem notarialnym na koniec ub. roku gmina Przedbórz, w imieniu której występowałem, przejęła budynek internatu i schroniska na własność. Wtedy również padły propozycje, żeby powstały uchwały intencyjne w sprawie przejęcia przez gminę budynku i zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Były to rozmowy wstępne i sprawa dróg była dla nas oczywista. Jeśli chodzi o ZSP starostwo zobowiązało się, że jeśli będą wolne środki z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, to będzie partycypowało w kosztach termomodernizacji budynku ZSP. W czasie komisji padały tutaj sprawy przejęcia tego ZSP. W kwietniu razem z Sekretarzem uczestniczyłem w spotkaniu na ten temat i prosiłem, żeby powiat skonkretyzował możliwość finansowej pomocy naszej gminie, po przejęciu tego budynku. Wyraziłem opinię radnych, którzy chcieli wiedzieć, jak ta pomoc od starostwa będzie wyglądała. Ponieważ były sprzeczności zdań, postanowiłem, żeby spotkać się w szerszym gronie, żeby nie było różnych niedomówień, że Burmistrz przedstawia przebieg spotkań w sposób tendencyjny, jednostronny. Spotkanie odbyło się wczoraj i prosiłem, żeby starostwo skonkretyzowało tę pomoc finansową. Zarząd Powiatu stara się o środki na termomodernizację, audyt został już opracowany, myślę, że będzie przygotowany wniosek na środki unijne, gdyż tak to było przedstawiane. Wyszedłem z założenia, że jeśli starostwo będzie się ubiegało o te środki, to swój wkład będzie musiało tam włożyć i prosiłem, żeby ewentualnie, jeśli nie pozyska do końca sierpnia przyszłego roku, czyli do momentu przejęcia przez nas tego budynku, żeby nam mogli przekazać ten wkład własny i żeby dalej gmina ubiegała się o środki na tę termomodernizację. Wiadomo, że może być różnie. Ze strony starostwa padły jednoznaczne słowa, że żadnych środków w budżecie oni dla nas nie mają, ewentualnie z powiatowego FOŚ, ale nie wiedzą, jakie, bo mogą mieć i mogą nie mieć, gdyż mają zobowiązania do 2010 roku. Od 2010 r. mogą mieć jakieś wolne środki. Prosiłem, żeby skonkretyzowali to, ale nie dało rady osiągnąć od nich propozycji skonkretyzowanej sumy. Zostało powiedziane tylko, że pomogą w miarę posiadanych środków. To jest teraz decyzja i wola radnych czy tę uchwałę intencyjną podtrzymać, trzeba rozstrzygnąć tę sprawę na komisjach. Ale to jest obiecywanie. Wiadomo, że w 2010 r. władza się zmienia, jest to okres wyborczy. Następcy mogą powiedzieć, że to były umowy dżentelmeńskie, które mogą nie obowiązywać po wyborach. Tak więc jest to już wola Rady.

- Radna Barabasz dodała: Chodziło nam o przedstawienie kwoty tego kosztorysu, ale nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi. Na komisję poświęconą tej sprawie będzie zaproszony ktoś z Zarządu Powiatu i będziemy musieli podjąć jakąś decyzję.

- Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Grzegorz Trzeciak odczytał protokół z przebiegu głosowania, w którym:

za - głosowało 9 radnych

przeciw - głosowało 6 radnych

wstrzymujących - 0.

Większością 3 głosów radni zadecydowali o odwołaniu Wojciecha Magdziarza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

- Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Uchwała Nr XXVII/152/08 została przyjęta i przekazana do realizacji.

- Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski poprosił następnie członków Rady o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady. Zgłoszono jedną osobę – radną Katarzynę Barabasz.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady głosowania, po czym nastąpiło głosowanie tajne Rady.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną odczytano protokół z przebiegu głosowania nad wyborem Pani Barabasz na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady, w którym :

 za - głosowało 9 radnych

 przeciw – głosowało 6 radnych

 wstrzymujących – 0.

 Kandydaturę Pani Katarzyny Barabasz przyjęto większością 3 głosów.

 - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr XXVII/153/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu i przekazał ją do realizacji.

- Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz podziękowała tym wszystkim radnym, którzy zagłosowali na nią obdarzając ją swoim zaufaniem, a Burmistrz Miasta złożył od siebie gratulacje.

- Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przekazał dalsze prowadzenie sesji nowej Wiceprzewodniczącej- Katarzynie Barabasz.


Podjęcie kolejnych uchwał:

 b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok

Uchwała Nr XXVII/154/08 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami radnych i przekazana do realizacji.

c) w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń w

Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu

Uchwała Nr XXVII/155/08 przyjęta została jednogłośnie ( 14 głosów za ) i przekazana do realizacji.

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006 roku w sprawie ustalenia wyjściowej wysokości czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

Uchwała Nr XXVII/156/08 po odczytaniu została przyjęta jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

e) w sprawie rozpatrzenia skargi z 12 czerwca wniesionej przez Panią Katarzynę Kościuk zamieszkałą w Nosalewicach gmina Przedbórz

Po odczytaniu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wyjaśnieniu zastrzeżeń przez Burmistrza Miasta, Wiceprzewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie, w którym oddano:

za – 8 głosów

przeciw – 2 głosy

wstrzymujących – 4 głosy.

Uchwała Nr XXVII/157/08 została przyjęta większością głosów i przekazana do realizacji.

f) w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 lipca wniesionej przez Nosalewickie Stowarzyszenie Rozwoju wsi w Nosalewicach gmina Przedbórz

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę i uzasadnienie do niej. Burmistrz Miasta powtórzył to, co mówił wcześniej na komisji, że czynione są starania o możliwość wykupienia części działki, na której stoi budynek szkoły w Nosalewicach, ponieważ gmina nie jest całkowitym właścicielem tego budynku. Sprawa ta musi zostać wyprostowana, podobnie jak kilka innych, gdyż nasi poprzednicy nie zajęli się tym, a powinno to być uregulowane wiele lat temu.

Głosowanie radnych nad uchwałą przebiegało w sposób następujący:

za – 7 głosów

przeciw – 1 głos

wstrzymujących – 4 głosy.

Uchwałę Nr XXVII/158/08 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

Ad. 7

 Sprawy różne i wolne wnioski.

 - Burmistrz Miasta - zabrał głos w sprawie uroczystych obchodów 585 rocznicy nadania w Przedborzu praw miejskich Łodzi, które odbędą się 29 lipca, zaprosił również radnych na Festyn Powiatowy w Żytnie.

 - Radny Magdziarz – odczytał pisemną interpelację Klubu Radnych PSL skierowaną do Burmistrza Miasta.

- Burmistrz, odnosząc do pierwszego pytania z interpelacji w sprawie inwestycji ŚDS w Gaju, powiedział, że donoszenie na to, co się robi taniej dla gminy, nie jest działaniem dla dobra gminy. Wszystko było zgłoszone, tylko przez donos Pana Ślusarczyka musieliśmy robić dokumentację powykonawczą. Można było zaoszczędzić 5 tyś zł przy wybudowaniu dwóch ścian działowych w budynku, które nie były zagrożeniem dla budynku, tylko go wręcz wzmacniały. Czy te osoby, które stoją za tym pismem zamierzają zawsze przeszkadzać, żeby nie można było nic załatwić dla dobra gminy, czy chcą coś zrobić, bo wybory są co cztery lata. Ten ośrodek powstaje z pieniędzy zewnętrznych – 400 tyś dostaliśmy w ub. roku, w tym roku dostaniemy na dokończenie 150 tyś, naszych środków włożyliśmy w to tylko 20 parę tyś. Po oddaniu ŚDS będzie również finansowany i utrzymywany ze środków zewnętrznych. Na pozostałe pytania odpowiem

 - Radna Będkowska – spytała o naprawę drogi w Józefowie Starym – odp. Burmistrza: To, co jest w najgorszym stanie będzie robione z naszych środków, na pozostałe ubiegamy się o środki zewnętrzne. W miarę możliwości będziemy naprawiać najgorsze odcinki.

 - Radny Kieruzal – przypomniał o łataniu dziur na Wygwizdowie.

 - Radny Trzeciak - zapytał o remont ul. Nowej – odp.: Są już wszystkie pozwolenia i dokumentacje, będzie to robione po wakacjach.

 - Radny Mąkosa – spytał czy starostwo zamierza zająć się remontem drogi na ulicy Częstochowskiej - odp.: Starostwo pozostawiło jeszcze Góry Mokre niedokończone. Radni powiatowi powinni też się tym zająć, ponieważ w budżecie powiatu jest ponad 2 mln zł na drogi, a są duże dysproporcje w rozdzielaniu tych środków. Powinni zobaczyć ile z tego przypada na gminę Przedbórz.

- Radny Magdziarz – poruszył sprawę najnowszego projektu ustawy radarowej, która wprowadzałaby jeden ogólnopolski system radarów.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz – poruszyła sprawę zorganizowania komisji dotyczącej tematu przejęcia budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 - Radny Magdziarz – poruszył sprawę ustalenia ceny 1q za żyto do podatku rolnego, czym zajmują się wszystkie okoliczne gminy; poruszył również temat suszy po rozmowach z wiceowojewodą Krystyna Ozgą, ponieważ cały region łódzki uznany został całkowicie za dotknięty suszą. Pan Burmistrz powinien się zastanowić nad tym czy nie wystąpić z wnioskiem o uznanie naszego terenu za dotkniętego suszą.

 - Wiceprzewodnicząca Barabasz dodała, że rolnicy, którzy zwracaliby się w razie jakiejś klęski do gminy, muszą mieć uprawy ubezpieczone.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 10 lipca 2008 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 779
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-24 15:11:15
Czas publikacji: 2009-04-24 15:11:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak