Obwieszczenie z dnia 28.08.2008r. 

 
 

Znak: SL-7331/46/08

Przedbórz dnia 28.08. 2008r.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA


Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

z a w i a d a m i a m, że z dniem 28. 08. 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas na działkach o nr.ewid: 235/1, 236/1, 237/1,238, 239, 256, 240, 241, 242 ,243 ,247 obręb Przyłanki i na działkach o nr.ewid.352, 361, 360, 428, 359, 304 obręb Wygwizdów.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Obwieszczenie SL-7331/46/08

 

 

Liczba odwiedzin : 820
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-01 15:18:15
Czas publikacji: 2008-09-01 15:18:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak