Sesja XXXIII z dnia 05 grudnia 2008 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXIII/194/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 5 grudnia 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11 160,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11 160,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 20 136 356,02

 • dochody ogółem

w tym:

dochody majątkowe 1 252 169,00

dochody bieżące 18 884 187,02

 • wydatki 21 324 418,02

§ 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 750 – Administracja publiczna

1.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. ”Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” w wysokości 8 000,00

 

2. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - dokonuje się wykreślenia - zmniejszenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 3 pn.„Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244„w wysokości 100 000,00 z uwagi na realizację tego zadania w 2009 r.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.1. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pod nazwą „ Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap II” w wysokości 4 467,00

§ 5. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 300 000,00

§ 6. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, XXIX/165/08, XXX/166/08, XXXI/173/08, XXXII/184/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 21 472 861,00

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4


UCHWAŁA NR XXXIII/195/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 października 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 Nr 180 poz. 1111), art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, zmiany: z 2005 roku Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791; Dz. U. z 2006 roku Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) oraz art. 6 ust 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9 poz. 43, zmiany: z 1997 r. Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 96 poz. 874 , Nr 199 poz. 1937 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 października 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 


 

UCHWAŁA NR XXXIII/196/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu w ten sposób, iż:

 1. w Rozdziale II „Zadania Zakładu” w § 5 skreśla się pkt 4, 5, 7 i 8;

 2. zmienia się załącznik nr 1 do Statutu Zakładu Usług Komunalnych Przedborzu określający mienie, którym gospodaruje Zakład, nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXIII/197/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, zm.: z 2005 roku Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791; Dz. U. z 2006 roku Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112 ) oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43, zmiany: z 1997 r. Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2009 roku komunalny zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu.

§2. Nadaje się Zakładowi Wodno – Kanalizacyjnemu w Przedborzu statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku

Załącznik


 

Uchwała Nr XXXIII/198/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 5 grudnia 2008 roku


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/189/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie podziału i przeznaczenia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/189/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie podziału i przeznaczenia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXXIII/199/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 5grudnia 2008r.


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244”

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111)

Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie do wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Karosaż – kompleksowa zabudowa nadwozia pożarniczego na podwoziu typu Star 244 nr rej. ERA 09EG dla jednostki OSP Józefów Stary”, które będzie finansowane w 2009 roku.

§ 2. Źródłem pokrycia wydatków, o których mowa w § 1 będą dochody uzyskane z :

 1.  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Łodzi - dotacja w wysokości 40.000,00

 2.  Nadleśnictwo Przedbórz - darowizna w wysokości 50 000,00

 3.  Środki własne Gminy (z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) - w wysokości 10 000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXXIII/200/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 5 grudnia 2008r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn.   „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza”


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111)

 Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie do wysokości 118.089,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego- roboty dodatkowe. Remont zbiornika dolnego i prace konserwacyjne cieku spod Ochotnika w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza”, które finansowane będzie w 2009 roku.

 § 2. Źródłem pokrycia wydatków, o których mowa w § 1 będą dochody uzyskane z :

 1.  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Łodzi - dotacja w wysokości 68 088,79

 2.  Środki własne Gminy (z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) - w wysokości 50 000,21

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Liczba odwiedzin : 850
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-20 11:49:28
Czas publikacji: 2009-01-20 11:49:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak