Sesja XXXIV z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 
 

 

Uchwała Nr XXXIV/201/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 grudnia 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4 200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 20 160 803,02

  • dochody ogółem

w tym:

dochody majątkowe 1 252 169,00

dochody bieżące 18 908 634,02

  • wydatki 21 348 865,02

§ 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 630 - Turystyka

    1.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadaniu wykazanym w poz. Nr 1 – Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza o kwotę 750,00 zł.
  2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.1 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. ”Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach w wysokości” 1 200,00

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.1 Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. ”Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Przedszkola” o kwotę 450,00

 

  1. Dział 852 – Pomoc społeczna 

4.1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadanie pn.” Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju w wysokości 19 000,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, XXIX/165/08, XXX/166/08, XXXI/173/08, XXXII/184/08, XXXIII/194/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 16 091 861,00

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3


 

UCHWAŁA NR XXXIV/202/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 grudnia 2008 roku


w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111) i art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, zmiany z: 2007r. Dz. U. Nr 115 poz. 793, Dz. U. Nr 176 poz. 1238) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXIV/203/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 grudnia 2008 roku


w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005 roku Nr 179 poz. 1485, zmiany: z 2006 r. Dz. U. Nr 66 poz. 469, Dz. U. Nr 120 poz. 826; z 2007 r. Dz. U. Nr 7 poz. 48, Dz. U. Nr 82 poz. 558 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Załącznik


Uchwała Nr XXXIV / 204 / 08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 grudnia 2008r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wyposażenia w majątek Miejski Dom Kultury w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96, Dz. U. Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Dz. U. Nr z 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 132 poz. 1111, z 2006 r. Dz. U. Nr 227 poz. 1658) Rada Miejska w Przedborzu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie wyposażenia w majątek Miejski Dom Kultury w Przedborzu w ten sposób, iż w punkcie 1 Środki trwałe skreśla się pozycję nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXIV / 205 / 08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 grudnia 2008r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96, Dz. U. Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Dz. U. Nr z 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 132 poz. 1111, z 2006 r. Dz. U. Nr 227 poz. 1658) Rada Miejska w Przedborzu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu w ten sposób, iż w punkcie 1 Środki trwałe skreśla się pozycję Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXIV / 206 / 08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 grudnia 2008r.

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XII/71/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96, Dz. U. Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Dz. U. Nr z 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 132 poz. 1111, z 2006 r. Dz. U. Nr 227 poz. 1658) Rada Miejska w Przedborzu uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XII/71/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 907
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-20 13:06:23
Czas publikacji: 2009-01-20 13:06:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak