Zarządzenie Nr 78/08 

 
 

 

Zarządzenie

Burmistrza Miasta Przedborza

Nr 78/2008

z dnia 13 listopada 2008r.


w sprawie: projektu budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009


Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ﴿ oraz art.179-180 i art. 181ust.1 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187poz.1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, Dz. U z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984﴿, zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Przedbórz na rok 2009 zgodnie z załącznikami od Nr 1 -16 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta i gminy Przedbórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Przedborzu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przedbórz.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały,          Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2008r.,                             Objaśnienia do projektu budżetu,    Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,   Załącznik nr 2a,    Załącznik nr 3,    Załącznik nr 4 i 4a,    Załącznik nr 5,    Załącznik nr 6,    Załącznik nr 7,    Załącznik nr 8,    Załącznik nr 9,    Załącznik nr 10,    Załącznik nr 11,    Załącznik nr 12,    Załącznik nr 13,    Załącznik nr 14,    Załącznik nr 15,    Załącznik nr 16

 

Liczba odwiedzin : 786
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-22 16:14:06
Czas publikacji: 2009-01-22 16:14:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak