Zarządzenie Nr 79/08 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 79/2008

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Z DNIA 14.11. 2008r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 ust. 1,2,3, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108/ Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) z funkcji Przewodniczącego Komisji odwołuje się Panią Ewę Piekarską,

2) na Przewodniczącego Komisji powołuje się Pana Antoniego Auguścika.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 741
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-23 08:14:11
Czas publikacji: 2009-01-23 08:14:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak