Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2008 roku 

 
 

 

 PROTOKÓŁ

 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

 odbytej w dniu 29 sierpnia 2008 roku


 W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

 Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Teresa Prymus – Główna księgowa SPZOZ w Przedborzu

Pani Irena Wierzbicka – Księgowa jednostek kultury

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

 Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Miasta zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do bloku uchwał w pkt. 6 podpunktu f) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006r. w sprawie ustalenia wyjściowej wysokości czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych zmienionej uchwałą Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 lipca 2008 roku.

 Porządek obrad po zmianie radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami.

 Ad. 3.

 Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

 – przedstawił Pan Burmistrz.

 Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

 Ad. 6.

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz Samorządowych Jednostek Kultury

 za I półrocze 2008 roku.

- Rada Miejska jednogłośnie przyjęła informacje z wykonania budżetów jednostek przedstawione na ostatniej Komisji.

 Ad. 7.

 Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok

Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do uchwały, wymuszoną odbiorem mikrobusu z PFRON, który należy ubezpieczyć.

 Skarbnik Miasta – Pani Elżbieta Młynarczyk omówiła wprowadzone po komisji autopoprawki.

Dochody:

 - Rozdział 80195 – zwiększenie planu w wysokości 1099,00 zł zgodnie z pismem ŁUW na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

- Rozdział 90095 – zwiększenie planu w kwocie 118 185,00 zł z tyt. zawartych umów

 z PUP w ramach robót publicznych. i prac interwencyjnych (na 24 osoby).

 Ogółem zwiększono dochody o kwotę 129 284,00.

 Plan dochodów po zmianach wynosi 18 937 071,00.

 Wydatki:

 - Rozdział 01095- zwiększenie planu za zadaniu „Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie” w kwocie 276 900,00 z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej we wsi Grobla.

 W związku z tym, że czekamy wciąż na rozstrzygnięcie sprawy „Orlika” i nie wiemy czy będziemy coś dokładać do tej sumy, którą już mamy przeznaczoną na to zadanie, więc w tym czasie, ponieważ Burmistrz zatwierdził w tym tygodniu kosztorys, zwiększamy plan wydatków na wodociąg na Grobli o kwotę 165 734,00 zł. W ślad za tym zwiększyliśmy deficyt o tę właśnie kwotę. Wstawiliśmy te środki na wodociąg, żeby móc podpisać zlecenie i żeby ZUK mógł zaczynać prace. We wrześniu kategorycznie rozstrzygniemy co z deficytem, ponieważ złożyliśmy już wniosek o pożyczkę na zespół szatniowy.

 - Rozdział 75023 – zmniejszenie pozostałych środków po dokonanych zakupach sprzętu komputerowego dla administracji w kwocie 800,00.

 Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 290 018,00.

 Plan wydatków po zmianach wynosi 20 125 133,45.

 Przychody:

 Zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 160 734,00. W ślad za tym kredyt będzie większy o tę właśnie kwotę.

 Po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4, przychody budżetu wynoszą 1 903 391,00.

Skarbnik Miasta przedstawiła następnie Radzie prognozę kwoty i spłaty długu gminy na rok 2008 i lata następne, z uwzględnieniem dodatkowej kwoty 300 tyś zł, przeznaczonej na „Moje boisko- Orlik 2012”, o co była proszona na ostatniej komisji. Symulacja została zrobiona na 10 lat spłaty zadłużenia.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała uchwałę budżetową i poddała ją pod głosowanie Rady.

 Uchwała Nr XXVIII/159/08 przyjęta została jednogłośnie 11 głosami ( 11 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

b) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 Po odczytaniu Uchwała Nr XXVIII/160/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami (12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 c) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 Uchwała Nr XXVIII/161/08 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie 11 głosami (11 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 d) w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą „My też możemy - aktywna integracja mieszkańców gminy Przedbórz, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Masłowice" w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Uchwała Nr XXVIII/162/08 przyjęta została jednogłośnie ( 11 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 e) w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 Uchwałę Nr XXVIII/163/08 przyjęto jednogłośnie 12 głosami radnych i przekazano do realizacji.

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006r. w sprawie ustalenia wyjściowej wysokości czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 lipca 2008r. - wyjaśnienia przedstawił Burmistrz Miasta.

 Po odczytaniu Uchwała Nr XXVIII/164/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami (12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

Ad. 8

 Sprawy różne i wolne wnioski.

 - Radna Bajer - zapytała o drogi dojazdowe do pól na Piskorzeńcu oraz o koszenie poboczy dróg – odp.: Musimy najpierw przejąć drogę podobnie jak i na Kaleniu. Dopiero jak będziemy właścicielami tych dróg, możemy się ubiegać o środki na nie. Przesunie się to w terminie w związku z wejściem w życie uchwały o drogach gminnych. Koszenie będzie zrobione jak wróci pracownik z urlopu.

 - Radny Trzeciak - prosił również o koszenie na ul. Turystycznej i spytał czy ta droga będzie zrobiona w tym roku oraz wnioskował o zrobienie drogi na ul. Starej i Rzemieślniczej, zapytał również co będzie z targowicą zwierzęcą – odp.: Na Turystycznej będzie zrobione z jednej strony okrawężnikowanie i podłoże z grubego tłucznia. Trzeba będzie jeszcze zwiększyć środki na tę drogę. Na Starej i Rzemieślniczej można okrawężnikować i zobaczymy czy uda się załatwić destrukt z „krajówki”. Odnośnie targowicy zwierzęcej- nie mamy takiego zaplecza sanitarnego, żeby ona mogła legalnie funkcjonować. Nakłady na to byłyby niewspółmierne do tego, co by się uzyskało.

 Radny Trzeciak - poruszył sprawę kanalizacji na Korycińskiej i zaproponował, żeby zorganizować spotkanie ze Starostą na ten temat –Burmistrz powiedział, że już rozmawiał o tym i takie spotkanie zostanie zorganizowane.

 - Radny Zawisza – zabrał głos w sprawie pisma Pani Lewandowskiej, która zwróciła się o ścięcie drzewa przy domu obok kapliczki na Podzamczu; radny złożył wniosek o naprawę kostki i założenie monitoringu na Rynku, który jest konieczny ze względu na pijaństwo i chuligaństwo, wnioskował także o wycinkę uschniętych gałęzi drzew przy kościele oraz o położenie kostki na ul. Warszawskiej i Podzamcze.

 - Radny Łopaciński – złożył wniosek o odnowienie przystanków autobusowych na wsiach ( Żeleźnica, Kajetanów, Zagacie ).

 - Pan Cezary Jaruga – zabrał głos w sprawie zalewania jego posesji przez wody burzowe.

 Burmistrz odpowiedział, że doraźnie można drogę tylko okrawężnikować, ponieważ sprawa wykonania koniecznej dokumentacji technicznej odwlecze o kilka tygodni zrobienie tam studzienki ściekowej i odpływu.

 - Radny Bobras – zgłosił brak pojemników na plastik i szkło oraz wnioskował o wycięcie drzewa na ulicy Piotrkowskiej.

 - Radny Zawisza zapytał, kiedy będą rozdzielane nowe mieszkania na Koneckiej po starych barakach – odp.: W pierwszej kolejności dostaną je Ci, którym spaliły się mieszkania.

 - Radny Mąkosa – poruszył sprawę kostki z rezerw powiatu na chodnik przy ul. Częstochowskiej oraz sprawę zasilania na dużym zalewie, zapytał także co jest robione w sprawie Nosalewic – odp.: Geodeta musi najpierw podzielić tę działkę dopiero wtedy możemy podejmować uchwałę.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz poruszyła sprawę zalesiania, do którego konieczne jest zaświadczenie z gminy o dochodach z rolnictwa.

- Radny Zawisza – zapytał o wymianę oświetlenia i nawierzchni przy ul. Mostowej (od Pocztowej w górę), poruszył też sprawę wałęsających się po mieście psów - odp.: Zakład energetyczny przewiduje tę wymianę w swoim budżecie na przyszły rok, a my zrobimy projekt przebudowy linii napowietrznych.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXVIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 29 sierpnia 2008 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 692
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-24 15:27:27
Czas publikacji: 2009-04-24 15:27:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak