Zarządzenie Nr 4/09 

 
 

Zarządzenie Nr 4/2009

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 12 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

Wojciech Karbownik - Przewodniczący Komisji

Damian Szmigielski - Członek Komisji

Artur Koski - Członek Komisji

przy udziale

Użytkownika - Mirosław Kapuściński

Inspektora Nadzoru - Bogdan Jerzy Wrzeszcz

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu".

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 19-01-2009 r. o godz. 10 .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 765
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-19 15:08:40
Czas publikacji: 2009-03-19 15:08:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak