OGŁOSZENIE 

 

 

Przedbórz dnia 14.10.2008r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Przedborza o rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu w obrębie nr 9.

Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu w obrębie nr 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37 o powierzchni 1,8103ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11.05.2007r. Nr GN.V.7723/R/1023/2006/E.P.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00018463/9.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Przedbórz obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. działka nr 37 przeznaczona była na cele rolne/użytki zielone/. Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz działka nr 37 przeznaczona jest na cele rolnicze .

Określenie możliwości zagospodarowania w/w nieruchomości będzie możliwe jedynie w drodze indywidualnie opracowanej decyzji o warunkach zabudowy.

Do działki brak jest geodezyjnie wydzielonego dojazdu.

Uzasadnieniem wyboru rokowań jako formy zbycia było przeprowadzenie w dniach : 14 sierpnia 2008r. i 6 października 2008r. dwóch przetargów zakończonych wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do rokowań na sprzedaż działki nr 37 o powierzchni 1,8103ha położonej w Przedborzu w obrębie nr 9 ustalona została na kwotę 10.600,00 zł.

Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wynosi 2.000,00 zł.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 17 listopada o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1. wpłacenie zaliczki w podanej wysokości gotówką bądź wnieść w postaci obligacji Skarbu Państwa w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu najpóźniej do dnia 12 listopada 2008r./włącznie/ do godziny 1400.

2. zgłoszenie w formie pisemnej udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul. Mostowa 29 najpóźniej do dnia 12 listopada (włącznie) do godziny 1500 z dopiskiem na kopercie" "ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 37 W PRZEDBORZU".


Zgłoszenie powinno zawierać:

1.Imię i nazwisko, adres zgłaszającego,

2.Datę sporządzenia zgłoszenia,

3.Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z nieruchomością, warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4.Oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty,

5.Kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka wpłacona w pieniądzu przez uczestnika, którego oferta została wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wniesiona w postaci obligacji Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Przedbórz w razie uchylenia się nabywcy (uczestnika ), który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Ustalona w rokowaniach cena za nieruchomość pomniejszona o wpłaconą w pieniądzu zaliczkę lub po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości w przypadku wniesienia zaliczki w postaci obligacji Skarbu Państwa winna być uiszczona w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny zapoznać się z przedmiotem rokowań przed dniem rokowań,gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt sprzedającego.

Rokowania można przeprowadzić,chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Zbycie nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego/ Dz.U.Nr 64, poz.592z późn.zm./.

Ustala się, że uczestnik rokowań, który rokowania wygra a nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego może nabyć nieruchomość pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Uczestnik rokowań - osoba fizyczna winna posiadać dowód osobisty swój i współmałżonka oraz numery NIP, a inna osoba - dowód osobisty, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stosowne pełnomocnictwa.

Koszty notarialne i koszty związane z wpisem własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 30 dni,tj. od dnia 14.10.2008r. do dnia 13 listopada /włącznie/ oraz poprzez wywieszenie na 2 słupach ogłoszeniowych w Przedborzu.

Ogłoszenie niniejsze opublikowane zostaje również w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.

Ogłoszenie

 


Liczba odwiedzin : 880
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-14 13:55:23
Czas publikacji: 2008-10-14 13:55:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak