Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
 

  Przedbórz, dn. 8 października 2008 r.

Znak: I.R.Ś. – 7624/67/08


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-500 Przedbórz z dnia 6 października 2008 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

polegającego na budowie fragmentu zbiorczego przewodu kanalizacyjnego w ramach zagospodarowania turystycznego terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu dla stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą.

Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpły­wu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśnia­jącym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnie­niu z następującymi organami:

- Starosty Powiatu Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, ul. Komuny Paryskiej 5, 97-500 Radomsko

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wy­maganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § l doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszcze­nie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29.

Obwieszczenie I.R.Ś. – 7624/67/08

 

Liczba odwiedzin : 792
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-16 08:18:17
Czas publikacji: 2008-10-16 08:18:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak