Protokół nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12 września 2008 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 12 września 2008 roku


W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Anna Kuder – z Referatu Finansowo-Budżetowego w/z Skarbnika Miasta.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, witając przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym – bez odczytania.

Ad. 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sesja ta zwołana została w trybie nadzwyczajnym ze względu na otrzymaną dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju w kwocie 140 tyś zł, którą trzeba wprowadzić do budżetu, aby jak najszybciej móc dokończyć prace remontowe w tym budynku.

Pani Anna Kuder – z Referatu Finansowo-Budżetowego w zastępstwie Skarbnika Miasta przedstawiła wyjaśnienia do zmian budżetowych.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 160 032,00.

- w Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia -wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości 140 000,00 zgodnie z decyzją ŁUW Nr FN.I-30112-114/2008 z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju.

- w Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan dochodów w kwocie 20 032,00 zgodnie z decyzją ŁUW w Łodzi: FN.I.-30112-121/2008 z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec –wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan dochodów po zmianach wynosi 19 199 103,45.

Plan wydatków po zmianach wynosi 20 387 165,45.

- Wiceprzewodnicząca Rady - Katarzyna Barabasz po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 14 głosami.

Uchwała Nr XXIX/165/08 przekazana została do realizacji.

Ad. 5

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Słoniewski – poruszył sprawę naprawy odcinka drogi przy ulicy Częstochowskiej oraz wycinki dwóch drzew przy ul. Koneckiej, o co wnioskował na wcześniejszych komisjach.

- Radny Zawisza- poruszył sprawę czyszczenia i dokładnego wybierania śmieci z pojemników, ponieważ pozostawiane w nich resztki gniją.

- Radny Magdziarz – zapytał kiedy zostanie zakończona budowa mieszkań socjalnych i co dalej z Zakładem Usług Komunalnych.

- Radny Mąkosa – stwierdził, że w sprawie ZUK-u powinniśmy się uzbroić w cierpliwość do końca roku, ponieważ trwają prace w sejmie nad projektem ustawy o zakładach budżetowych. Jeśli nic to nie zmieni, to wtedy należałoby podjąć konkretne decyzje w sprawie ZUK-u, ponieważ rzeczywiście tak dalej ten zakład nie może funkcjonować.

- Radna Będkowska spytała czy coś już wiadomo po posiedzeniu Zarządu Powiatu na temat Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Przedborzu, czy zapadły jakieś decyzje.

Radny Mąkosa odpowiedział, że z tego, co on wie, gdybyśmy nie zareagowali wcześniej w tej sprawie, to Filia zostałaby zlikwidowana, chociaż co innego było mówione na spotkaniu do nas. Tym samym rozpoczął dyskusję radnych na ten temat, jak również na temat kanalizacji mającej przebiegać przez działkę, na której stoi budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz poruszyła sprawę gruntów pod drogami przejętymi przez gminę od powiatu, które dalej stanowią własność prawną Powiatu Radomszczańskiego – przypomniała, że Burmistrz zwracał się dwukrotnie w styczniu i kwietniu br. do Zarządu Powiatu i Starosty w sprawie przekazania działek, na których położone są przejęte przez nas drogi, jednak dopiero w lipcu dostaliśmy odpowiedź, że sprawa ta zostanie załatwiona w IV kwartale br.

- Radny Trzeciak poruszył sprawę zalewu i dopilnowania trwających tam robót.

- Radna Będkowska poruszyła sprawę wodociągu na Grobli.

- Przewodniczący Słoniewski – poruszył sprawę potrzebnego wc przy cmentarzu.

- Radny Borciuch – wracając do spotkania ze starostą w sprawie przejęcia budynku dawnego liceum w Przedborzu, poruszył sprawę liczebności klas w liceum, co wywołało dyskusję radnych na temat poziomu nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i przejęcia tej szkoły przez naszą gminę.

Ad. 6

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 12 września 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 660
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-27 11:32:06
Czas publikacji: 2009-04-27 11:32:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak