Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2008 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 września 2008 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXX sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do bloku uchwał w pkt 7. podpunktów f) i g) uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Burmistrz wyjaśnił, że Rada Powiatu podjęła już uchwałę dotyczącą zmiany kategorii dróg i teraz my musimy podjąć uchwałę do 30 września, żeby mogła obowiązywać od 1 stycznia 2009r. Odnośnie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu okazało się, że musimy podjąć tę uchwałę jeszcze przed rozpisaniem przetargu. Ta sprawa była omawiana przez nas wcześniej, ale dziś musimy już to uchwalić.

Zmiana porządku przyjęta została przez Radę jednogłośnie 12 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

- przedstawił Pan Burmistrz.

- Radny Powiatowy Ireneusz Kraś – zapytał o kwotę przeznaczoną przez Zarząd Powiatu na kosztorys termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych –odp.: Na projekt, kosztorys i studium wykonalności kwota ok.20-30 tyś zł i oprócz tego ich wkład w wysokości 120 tyś.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami przedstawili:

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa

oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Renata Bajer.

- Radny Mąkosa – zapytał jakie decyzje zapadły na posiedzeniu Zarządu Powiatu odnośnie Filli PUP w Przedborzu.

Ad. 6.

Informacja z wykonania budżetu gminy Przedbórz na rok 2008 rok.

- Rada Miejska przyjęła informację jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008 – wyjaśnienia przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

Zmiany dotyczą realizacji projektu „My też możemy…” z Programu Kapitał Ludzki. Nie zmieniła się ogólna kwota, ale zostały zmienione środki unijne – są wyższe - i środki krajowe, które są niższe. Zmiany wobec tego dotyczą tylko dwóch paragrafów w załączniku nr 1, a w ślad za tym w załączniku nr 2. Ten projekt jest już realizowany, ponieważ środki muszą zostać wykorzystane do końca roku.

Wyjaśnienia odnośnie samego projektu i jego realizacji przedstawiła Księgowa MOPS – Pani Beata Łuczyńska. W projekcie jest do wykorzystania 395 tyś zł dla wszystkich gmin w nim uczestniczących. Środki zostały już przekazane na rachunki bankowe gmin. W projekcie uczestniczy 18 kobiet bezrobotnych. Jest to projekt partnerski, nikt wcześniej nie pisał i nie realizował takich województwie, dlatego my jako pierwsi będziemy „przecierać ścieżki”.

- Radny Mąkosa – spytał czy ten projekt to jest jednorazowa akcja i wg jakich kryteriów rozdzielane były te środki na gminy– odp.: Projekt obejmuje lata 2008-2013, ale w następnych latach musimy znów pisać wnioski o te środki. Podział środków natomiast wynika i zależy od ilości osób uczestniczących w projekcie w danej gminie.

Po odczytaniu Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXX/166/08 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

b) w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Przedbórz oraz aktualności Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania

Przestrzennego miasta i gminy Przedbórz i planów miejscowych

Wyjaśnienia przedstawiła Pani Ewa Piekarska z Referatu Planowania i Gospodarki Gruntami.

Uchwała Nr XXX/167/08 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Przedborzu w obrębie nr 1 pomiędzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta

Uchwała Nr XXX/168/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

d) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXX/169/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

e) w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Przedborzu

Wyjaśnienia przedstawił Burmistrz Miasta, który powiedział, że na początku w Straży Miejskiej będzie pracowało dwóch strażników.

- Radny Mąkosa – zwrócił się do Burmistrza z propozycją, aby po kilku miesiącach funkcjonowania Straży przeanalizować na komisji jej działania i jakie ewentualne korzyści przyniesie jej powołanie.

Po krótkiej dyskusji i odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 9 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 2 głosy.

Uchwałę Nr XXX/170/08 przyjęto większością głosów i przekazano do realizacji.

f) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXX/171/08 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zmieniły się procedury zamówień publicznych. Do tej pory podejmowaliśmy takie uchwały dopiero po przetargu i wyłonieniu wykonawcy zadania. Teraz banki wcześniej chcą mieć opinię RIO i uchwałę Rady. Taką uchwałę będziemy podejmować jeszcze raz, ponieważ wystąpiliśmy o pożyczkę z WFOŚ na wodociąg Grobla.

Uchwała Nr XXX/172/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

Ad. 8

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Burmistrz Miasta poproszony o relację z rozmów i ustaleń ze starostą w sprawie losów Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Przedborzu powiedział, że wicestarosta na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu będzie proponował ograniczenie etatów w naszej filii do trzech, natomiast osoby bezrobotne uprawnione do zasiłku będą jeździły co miesiąc do Radomska.

- Radny Powiatowy Kraś stwierdził, że źle się dzieje, ponieważ co innego mówione było na spotkaniu u nas i co innego mówi się tam. Bardzo źle się stało, że osoba, która nadzoruje to w starostwie nie uczestniczyła w spotkaniu, a mogłaby poznać opinie i zaprezentować swoje stanowisko. W stosunku do całej kwoty na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 5 % przeznaczone jest na naszą filię, co jest zupełnie śmieszną sumą. Tymczasem filia obsługuje stosunkowo znacznie większą ilość osób bezrobotnych.

- Radny Trzeciak dodał, że matematyka tutaj jest prosta - w Przedborzu 5 osób obsługuje 1 tyś osób, a w Radomsku 7 tyś ludzi obsługuje 67 osób.

- Burmistrz: Ten argument podnosiłem w rozmowie z wicestarostą - dlaczego szuka się oszczędności tutaj, a nie w Radomsku.

- Radny Powiatowy Kraś: Zredukowanie obsługi do trzech osób, to jest pierwszy krok do likwidacji tej filii. 200 osób uprawnionych do zasiłku przeszłoby do Radomska, zostanie 700, ale czy w Radomsku zostanie utworzone nowe stanowisko do ich obsługi? Wydaje mi się, że zostaną tylko przesunięte stanowiska i koszty pozostaną takie same.

- Burmistrz stwierdził, że rozmawiając z wicestarostą prosił, żeby poczekać do końca roku, ponieważ na razie ubywa bezrobotnych, ale nie wiadomo, jaka ta tendencja będzie dalej, bo jeśli ilość bezrobotnych tutaj się nie zmniejszy, to nie ma potrzeby likwidowania etatów. Tak ma to zostać przedstawione na posiedzeniu Zarządu. Z mojej strony też padły zobowiązania odnośnie pomieszczenia. Mamy jeszcze zobaczyć dane dotyczące stanu bezrobocia po trzech kwartałach.

- Radny Ireneusz Kraś: Ale powiat to nie jest tylko Radomsko, jeśli bieżmy się za oszczędności to bieżmy pod uwagę wszystko. My przecież leżymy na peryferiach powiatu. Zresztą to nie jest tylko problem Przedborza i dziwi mnie, że wójt Masłowic np. nie zabiera w tym temacie żadnego zdania.

- Burmistrz : Poproszę jeszcze oficjalnie o dane z ostatnich czterech lat, ile osób było zatrudnionych i obsługiwało tutaj, a ile w Radomsku.

- Radny Mąkosa : Na jakiej podstawie chcą robić takie oszczędności, czym motywują redukcję etatów? Jeśli chcą robić oszczędności na filii, to niech zrobią i u siebie.

- Radny Kraś: Taka sama polityka była robiona w oświacie. Jak robione były termomodernizacje szkół, to ocieplono wszystkie szkoły w Radomsku. Dlaczego nie zrobiono tak, że np. dwie szkoły z miasta i jedna z terenu powiatu ? To jest świadoma polityka, która zmierza do konsolidacji środków nie w powiecie tylko w tym mieście.

- Burmistrz : Podkreślałem w rozmowie, że nasza filia nie jest żadnym ewenementem, ponieważ powiat radomszczański jest jednym z największych w kraju, a odległość do stolicy powiatu to jest nawet 50 km z Żeleźnicy.

- Radny Powiatowy Kraś: Nie rozumiem, dlaczego ludziom tutaj chce się utrudnić życie.

- Radny Mąkosa – zapytał kiedy zaczną się prace na ulicy Częstochowskiej przy kostce chodnikowej i co się dzieje z budynkiem pogotowia - odp. Burmistrza: Nie możemy ruszyć z kostką ,jeśli nie mamy przekazanego placu ze starostwa. W pogotowiu upaliło się kawałek dachu i trzeba będzie to częściowo wyremontować.

- Radny Trzeciak – poruszył sprawę zaadaptowania pomieszczeń w Przychodni przy ulicy Częstochowskiej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego. Mamy przecież budynek, który jest ogrzewany, a pomieszczenia w nim są niewykorzystane.

- Radny Mąkosa – poinformował radnych, że w dniu dzisiejszym zawodnik Muay Thai Klubu Spartan Przedbórz -Krzysztof Cieciura walczy w Korei Południowej w finale Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Srebrny medal ma już na pewno.

- Radny Kraś dodał, że do Korei pojechali i zawodnik i trener Marek Wyciszkiewicz, bo trener i zawodnik tworzą jedną całość. Udział w tych Mistrzostwach stał się możliwy dzięki sponsorom. Nasza gmina i powiat radomszczański zostały rozsławione w Korei Płd, a miasto Przedbórz zaistniało na mapie świata.

- Radny Trzeciak – zapytał czy będzie robiona ulica Nowa i Słoneczna – odp. Burmistrza: Przy okazji robót na ulicy Szkolnej za halą będzie zamówiony tłuczeń i wtedy wykorzystamy walec na Słoneczną. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Nową – musimy najpierw przenieść słup.

- Radny Mąkosa – spytał o dodatkowe pieniądze na zalew – odp.: Nie było jeszcze posiedzenia, ale pieniądze były obiecane i będą.

- Przewodniczący zapoznał Radę z ustaleniami dyrekcji Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych dotyczącymi stawek żywieniowych i kwot opłat za korzystanie z Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 września 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 759
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-28 15:18:30
Czas publikacji: 2009-04-28 15:18:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak