Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 października 2008 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Grażyna Włoch – Dyrektor Przedszkola Samorządowego

Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant komisariatu Policji w Przedborzu

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

oraz mieszkańcy gminy.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXXI sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Miasta zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na wykreśleniu z porządku ppkt g) uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wprowadzeniu do bloku uchwał w pkt. 6 podpunktów: d) w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych, e) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, g) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok, j) w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu, k) w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pod nazwą ,,Wesołe przedszkolaki” - upowszechniającego edukację przedszkolną oraz podnoszącego jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Przedbórz w ramach Priorytetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Przedborzu do podejmowania czynności związanych z realizacją wskazanego wyżej projektu.

Zmiana porządku obrad przyjęta została przez Radę jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami przedstawili:

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa

oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008 – wyjaśnienia przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

Po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXI/173/08 przyjęta została większością głosów ( 11 za ) przy 2 wstrzymujących ( na 13 obecnych na sali radnych ) i przekazana do realizacji.

b) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Przyjęto podwyżkę taryf na poziomie 10%.

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Barabasz Uchwała Nr XXXI/174/08 przyjęta została większością 10 głosów przy dwóch wstrzymującym ( na 12 obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zatwierdzono wzrost cen o 10 %.

Uchwała Nr XXXI/175/08 przyjęta została większością 11 głosów przy 1 głosie wstrzymującym ( na 12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

d) w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXI/176/08 przyjęta została jednogłośnie ( 12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

e) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenienieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Barabasz Uchwała Nr XXXI/177/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zmiana dotyczy tylko podatku od budynków pod działalnością gospodarczą

( podwyżka o 0,50 zł ).

Uchwała Nr XXXI/178/08 przyjęta została większością głosów ( 11 za ) przy 2 wstrzymujących ( na 13 obecnych na sali radnych ) i przekazana do realizacji.

- Radny Mąkosa powiedział, że w zeszłym roku uzgodniliśmy z Panem Burmistrzem, że podniesiemy ten podatek w ciągu dwóch lat o 1,50 zł, ponieważ podatki nie były podwyższane chyba przez całą poprzednią kadencję Rady Miejskiej. Nie jestem bardzo zadowolony z podnoszenia podatków, ale patrząc na inne ościenne gminy stwierdziłem, że oprócz gminy Kodrąb mamy najniższe podatki. Na ostatniej komisji ustalona została podwyżka o 50 gr, ponieważ mamy teraz nowe pomiary tych budynków i niektórym zwiększy się ilość metrów, więc to zrekompensuje może tę mniejszą o 20 gr podwyżkę. Jeżeli nie będziemy nic podnosili, nie będziemy mieli w budżecie gminy w ogóle tych pieniędzy, ale jestem zwolennikiem podnoszenia podatków minimalnie co roku czy co dwa lata, żeby to nie było tak odczuwalne.

- Burmistrz dodał, że jeśli nie podnosimy podatków do tych wartości granicznych, automatycznie subwencja z budżetu państwa dla gminy jest mniejsza. W tym roku właśnie dlatego, że ten poziom podatków jest niższy, niż średnio krajowo wyliczony przez ministerstwo, tracimy ponad 400 tyś tych dotacji. Tak więc jeśli nie mamy maksymalnych stawek podatkowych tracimy subwencje.

g) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok

Po uzgodnieniach na komisji obniżyliśmy tę cenę o 5,80 zł, co daje z 1 ha ponad 20 zł.

Uchwała Nr XXXI/179/08 przyjęta została jednogłośnie ( 12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz działki nr 118/2 położonej w obrębie geodezyjnym Nosalewice

Uchwała Nr XXXI/180/08 przyjęta została jednogłośnie ( 13 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w obrębie geodezyjnym Stara Wieś

Uchwała Nr XXXI/181/08 przyjęta została jednogłośnie ( 12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

j) w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Uchwała Nr XXXI/182/08 przyjęta została większością 10 głosów przy 2 wstrzymujących ( na 12 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

k) w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pod nazwą ,,Wesołe przedszkolaki” – upowszechniającego edukację przedszkolną oraz podnoszącego jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Przedbórz w ramach Priorytetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Przedborzu do podejmowania czynności związanych z realizacją wskazanego wyżej projektu

- Dyrektor przedszkola wyjaśniła, że środki z tego projektu będą przeznaczone na darmowe zajęcia dodatkowe i gimnastykę korekcyjną dla dzieci, utworzona zostanie grupa popołudniowa dla dzieci rodziców, których nie stać na opłacenie przedszkola. Pieniądze będą też wykorzystane na doposażenie przedszkola np. w sprzęt ogrodowy, być może zorganizowana zostanie jakaś wycieczka. Pieniądze mają być wykorzystane w okresie 2 lat.

Uchwała Nr XXXI/183/08 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

- Głos zabrał Sekretarz Miasta w imieniu Burmistrza, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7 informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych. Sprawozdanie nie przyszło jeszcze z Urzędu Skarbowego, ale taka informacja powinna być przyjęta do końca października.

- Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 12 głosami radnych.

Ad. 7

Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych .

Sekretarz Miasta poinformował radnych, iż Urząd Wojewódzki złożył już sprawozdanie ze składanych oświadczeń Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady, natomiast brakuje nam jeszcze sprawozdania z Urzędu Skarbowego ze złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych miejskich. Wszystkie oświadczenia złożone zostały jednak w terminie, a nadesłaną informację odczytamy na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 8

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radna Będkowska zapytała o wodociąg na Grobli – odp.: Prace cały czas przebiegają, Starostwo nie jest uprawnione do wstrzymywania prac, tylko inspektor nadzoru budowlanego. Była kontrola inspektora nadzoru powiatowego i jest odcinek do wyjaśnienia, ale z drugiej strony zaczęto wykopy, tak więc cały czas prace trwają.

- Radny Cieciura powiedział, że jak długo robione są wodociągi tak nie zdarzyła się jeszcze taka sytuacja, żeby ktoś ze starostwa wstrzymywał roboty. Przecież do wodociągu jest projekt, inspektor nadzoru budowlanego, jakieś ewentualne zmiany w trakcie mogą nastąpić, ale potem jest inwentaryzacja powykonawcza. Tylko jak ktoś w kogoś chce uderzyć to próbuje zatrzymać roboty tak jak w tym przypadku.

- Sołtys Wawrzyniak z Przyłanek zabrał głos w sprawie niskiego ciśnienia wody we wsi.

Jak wyjaśnił radny Cieciura problem wiąże się z dużym poborem wody, za którą nikt nie płaci, czyli po prostu kradzieży wody, w okresie letnim odkręcane są też hydranty w polach. Wodociąg na Przyłankach jest najnowszy, ale tam właśnie jest największy procent ginącej wody.

- Radny Borciuch spytał czy będzie kupiona nowa koparka dla ZUK

Burmistrza odpowiedział, że w przyszłym tygodniu ma być sprowadzona w leasingu koparka JCB z oprzyrządowaniem za ok. 360 tyś zł.

- Radny Zawisza – zgłosił wniosek w sprawie wycinki drzew przy kapliczce na Podzamczu oraz w sprawie organizacji ruchu na Rynku.

- Przewodniczący Słoniewski – poruszył sprawę naprawy drogi przy ulicy Częstochowskiej.

- Radny Kraś – spytał czy jest jakaś odpowiedź ze Starostwa w sprawie dróg powiatowych przejętych przez naszą gminę – odp.: Wciąż nie ma.

- Radny Mąkosa – spytał o dodatkowe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na zalew – odp.: Jutro będzie kontrola pierwszego zalewu, więc może będą jakieś decyzje po tej kontroli.

- Radny Mąkosa zapytał jeszcze o sprawę kostki na Częstochowskiej – odp.: Dostarczono grafitową kostkę, a w porozumieniu zapisana była szara kostka. Trzeba będzie zmienić zapis w porozumieniu ze starostwem i prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

- Przewodniczący Słoniewski zwrócił uwagę na problem wałęsających się po mieście bezdomnych psów i prosił, żeby coś z tym zrobić.

- Burmistrz Miasta poinformował radnych o powstaniu Społecznego Komitetu Budowy Alei na cmentarzu, założonego przez Panów Wolskiego i Wuszta. Proboszcz naszej parafii zgodził się na taką inicjatywę i jeśli Komitet dostanie jakieś środki z zewnątrz, to zwróci się również do Rady o wsparcie finansowe.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXXI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 29 października 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 722
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-28 15:29:54
Czas publikacji: 2009-04-28 15:29:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak