Statut Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego w Przedborzu 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/197/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, zm.: z 2005 roku Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791; Dz. U. z 2006 roku Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112 ) oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43, zmiany: z 1997 r. Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2009 roku komunalny zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu.

§2. Nadaje się Zakładowi Wodno – Kanalizacyjnemu w Przedborzu statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku

Załącznik - Statut Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego

 


Liczba odwiedzin : 4156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-04 11:33:53
Czas publikacji: 2009-05-04 11:33:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak