Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2008 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 5 grudnia 2008 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Małgorzata Mikuszewska – główna księgowa ZUK

Pan Henryk Migocki – p.o. dyrektora ZUK w Przedborzu

oraz mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Burmistrzowi Miasta, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 dwóch uchwał związanych z autopoprawką do budżetu: w ppkt. f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244” oraz g) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza”.

Porządek obrad po zmianach przyjęty został jednogłośnie 14 głosami radnych.

Ad. 3.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008 – Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do budżetu, którą omówiła Skarbnik Miasta – Pani Elżbieta Młynarczyk.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – dokonuje się wykreślenia- zmniejszenia nakładów na zadaniu „Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244” w wysokości 100 000,00 zł z uwagi na realizację tego zadania w 2009 roku. Nasz udział własny w tym zadaniu ( 10 tyś ) przeniesiony został tymczasowo do rezerwy budżetowej.

W Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 27 213,00 na podstawie umowy zawartej z PERON w dniu 4.12.08r. na realizację programu „Uczeń Na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”.

- Po odczytaniu Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,

w którym przyjęty został jednogłośnie 14 głosami.

Uchwała Nr XXXIII/194/08 została przekazana do realizacji.

b) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 października 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałę Nr XXXIII/195/08 przyjęto 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących i przekazano do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

W trakcie posiedzenia zmieniono Załącznik do Statutu, przedstawiający mienie ZUK, poprzez wykreślenie kilkudziesięciu pozycji. Jak powiedziała prawnik – Pani Edyta Szwed - załącznik pokazywał stare mienie zakładu z wartościami początkowymi. Na dzień dzisiejszy wystarczy przyjąć w Załączniku stan środków trwałych bez wartości, które i tak są nieaktualne.

Burmistrz stwierdził, że w poniedziałek Załącznik zostanie zrobiony na nowo przez odpowiedzialnego pracownika w porozumieniu z pracownikiem ZUK.

Uchwałę Nr XXXIII/196/08 Rada Miejska w Przedborzu przyjęła 8 głosami za, przy 6 wstrzymujących. Uchwała została przekazana do realizacji.

d) w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu

Po odczytaniu Uchwałę Nr XXXIII/197/08 przyjęto 8 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących i przekazano do realizacji.

e) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/189/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie podziału i przeznaczenia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr XXXIII/198/08 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244”

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Uchwała Nr XXXIII/199/08 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

g) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza”

Uchwałę Nr XXXIII/200/08 przyjęto jednogłośnie14 głosami i przekazano do realizacji.

Ad. 4.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Rady – zabrał głos w sprawie utworzonego Komitetu Budowy Chodników na Cmentarzu Parafialnym w Przedborzu.

Burmistrz Miasta powiedział, że jeśli Komitet zbierze listę chętnych, zadeklarowanych do wpłacania pieniędzy na taki cel, to jako gmina będziemy partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.

- Radny Magdziarz – zapytał kiedy zostanie zakończona budowa mieszkań socjalnych i na jakiej zasadzie będą przyznawane – Burmistrz: powołana zostanie komisja, która będzie sprawdzała tych, którzy złożyli wnioski o mieszkanie.

Ad. 5.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 5 grudnia 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-20 15:43:03
Czas publikacji: 2009-05-20 15:43:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak