Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 22 grudnia 2008 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Małgorzata Błaszczyk - Dyrektor MDK w Przedborzu

Pani Sylwia Tymińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu

Pani Elżbieta Koska – MGOPS w Przedborzu

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

oraz sołtysi z terenu gminy.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski dokonał otwarcia obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych na obrady oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Burmistrzowi Miasta, który zgłosił wniosek o wykreślenie podpunktów g) i h) z pkt. 6 - Podjęcie uchwał, uzasadniając, że nie ma pełnej dokumentacji kosztorysowej projektu zagospodarowania terenu wokół zalewu i żeby nie zmieniać tego załącznika zostanie on dokładnie przygotowany do końca roku, a na najbliższej sesji w nowym roku z pełnym harmonogramem finansowym te uchwały zostaną wprowadzone.

Porządek obrad po zmianach przyjęty został jednogłośnie 11 głosami radnych.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008 - Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do budżetu w związku z zaleceniami nadzoru budowlanego, jeśli chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju.

- Pani Elżbieta Koska wyjaśniła, że w związku z kontrolą nadzoru budowlanego z powiatu nakazane zostały ekspertyzy do wykonania. Dotyczą one przebudowy byłej szkoły ( m.in. c.o., zagospodarowanie piwnicy na kotłownię ).

Dział 852 – Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju w wysokości 19 tyś zł.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 11 głosami radnych.

Uchwałę Nr XXXIV/201/08 przekazano do realizacji.

b) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Po odczytaniu projektu uchwały Wiceprzewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie ( 11 radnych obecnych na sali ).

Uchwała Nr XXXIV/202/08 przekazana została do realizacji.

c) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIV/203/08 przyjęta została 11 głosami radnych i przekazana do realizacji.

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie wyposażenia w majątek Miejski Dom Kultury w Przedborzu

Po odczytaniu Uchwałę Nr XXXIV/204/08 przyjęto jednogłośnie i przekazano do realizacji.

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu

Uchwałę Nr XXXIV/205/08 Rada przyjęta jednogłośnie i przekazała do realizacji.

f) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu

Uchwałę Nr XXXIV/206/08 przyjęto jednogłośnie ( 11głosów za ) i przekazano do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski złożył wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

- Dyrektor Muzeum Ludowego – Pan Tadeusz Michalski – złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta za pomoc finansową na remont budynku muzeum i złożył również od siebie życzenia świąteczne.

- Radny Trzeciak – korzystając z obecności sołtysów wsi, zabrał głos w sprawie targowicy zwierzęcej oraz przejść na plac targowiska miejskiego, jak również zorganizowania parkingu dla samochodów.

- Sołtys z Przyłanek – zabrał głos w sprawie poprawienia poboczy przy drodze i w imieniu sołtysów złożył wszystkim życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

- Burmistrz Miasta zaprosił sołtysów na następną sesję, na której będzie uchwalany budżet przyszłoroczny i również złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 22 grudnia 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 685
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-20 15:48:35
Czas publikacji: 2009-05-20 15:48:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak